Som saksbehandlere ved Jusshjelpa i Nord-Norge har vi opplevd gjentatte problemer knyttet til det offentlige, særlig NAV. Vi har opplevd at NAV nekter personer å søke om uføretrygd. Det kan være problematisk med hensyn til den enkeltes rettssikkerhet og frihet dersom forvaltningen får for stor adgang til å kontrollere innbyggernes mulighet til å søke om ytelser.

Folketrygdloven § 12-5 oppstiller vilkårene som må være oppfylt for å få uføretrygd. NAV har en generell veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11. Oppgavene til veilederne på NAV er blant annet å kartlegge hvilke ytelser brukeren kan ha krav på, hvilke vilkår som gjelder for den aktuelle ytelsen, samt å veilede brukeren i søknadsprosessen. Det er ikke den lokale veilederen på NAV som skal avgjøre om vilkårene for uføretrygd er oppfylt.

Veiledere på NAV kan gi råd og anbefalinger om hvorvidt det lønner seg å søke om uføretrygd, eller om du bør vente til arbeidsevnen din er avklart. Til syvende og sist er det likevel ikke NAV som avgjør om du skal sende inn en søknad eller ikke. NAV kan ikke nekte noen å søke om uføretrygd. Hvorvidt søknaden blir innvilget eller ikke, er et annet spørsmål.

Vi har opplevd at søknadsfunksjonen på “Ditt NAV” har vært stengt, på bakgrunn av at ferdigstilt arbeidsevnevurdering ikke foreligger. Etter folketrygdloven er det ikke et vilkår at arbeidsevnevurdering foreligger for å kunne søke om uføretrygd. Det er lite forutberegnelig for enkeltindivider dersom NAV innfortolker vilkår som ikke fremgår av loven, ettersom den enkelte vanskelig kan sette seg inn i sin rettsstilling.

Sivilombudsmannen har uttalt seg om NAVs veiledning i de tilfeller brukeren vil søke om uføretrygd uten at det lokale NAV-kontoret er enig i dette. I uttalelsen heter det at “folketrygdloven ikke oppstiller vilkår om ferdigstilt arbeidsevnevurdering for å søke om uføretrygd”. I en annen uttalelse angående arbeidsevnevurderingen påpeker Sivilombudsmannen at det er “av stor rettssikkerhetsmessig betydning at brukerne vet at de har rett til å fremsette krav om uførepensjon, og eventuelt kan påklage og påanke et avslag”.

Artikkelen skrives ikke med sikte på å undergrave betydningen en arbeidsevnevurdering kan ha for innvilgelse av uføretrygd. Det sentrale er likevel at det ikke er et vilkår etter loven at det må foreligge en ferdigstilt arbeidsevnevurdering. Kjernen er at det er betenkelig dersom forvaltningen får for stor adgang til å kontrollere innbyggernes mulighet til å søke om ytelser.