Gå til sidens hovedinnhold

Nei til avsetting av arealer for vindkraft i Narvik

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I begynnelsen av februar ble det kjent via artikkel i Fremover, at Narvik kommunes næringsselskap Futurum hadde sendt inn flere forslag til arealer for vindkraft i den nye kommuneplanen for 2020 -2032, på vegne av flere forslagsstillere. Jeg hadde fulgt med på vindkraftutbyggingen i Norge siden høsten 2019, men ikke egen kommune, og reagerte med vantro på at det lenge hadde vært planer om vindkraft, og at så mange anlegg ble foreslått på de nære fjellene rundt oss i Narvik. Dette resulterte i opprettelsen av Facebook-gruppen Motvind Ofoten, som raskt fikk 1.000 medlemmer og i løpet av de neste ukene 1500 til, og er nå oppe i nesten 2600 medlemmer. Antallet tilsvarer 75 prosent av antall personer som stemte på Arbeiderpartiet ved forrige kommunevalg i Narvik. I FB-gruppen deler vi informasjon og kunnskap om vindkraft og konsekvenser av dette, fordi det er ukjent for mange. Vi ønsker ingen utbygging av vindkraft i Narvik kommune, og er mot at det avsettes arealer for dette, noe som er bakgrunnen for dette innlegg.

I starten hemmeligholdt kommunen hvem som sto bak forslagene til ni vindkraftarealer, men det kom etter hvert fram at Nordkraft, Statskog og det svenske selskapet Arise sto bak disse. Det er i ettertid også kommet fram at Statskog likevel ikke sto bak, og at Arise er et selskap som utvikler vindkraftanlegg, for så å selge dem videre til mangedoblet pris. I en telefonsamtale med et av våre medlemmer, benektet imidlertid Arise at de hadde spilt inn noen forslag, til tross for at deres navn kom fram på kartene over de foreslåtte områdene innsendt fra Futurum. På de samme kart er det tegnet inn antall vindturbiner planlagt i hvert område. Det er også blitt kjent i ettertid at Statskog tilbyr leie av grunn til de som investerer i vindkraftanlegg, og at de samarbeider med Arise, blant annet om vindkraftanlegg i Stjørdal, noe det også er stor motstand mot i befolkningen der. Statskog er slik med på å gi vindkraftbaroner tilgang på unike områder.

Motvind Ofoten har innledet samarbeid med flere organisasjoner, lag og foreninger i Narvik som jobber for å bevare naturen og områdene for fremtiden. Etter at vi tok opp saken, har Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF), på vegne av fem organisasjoner, sendt innspill til kommuneplan (sak 20/3394) om å ikke avsette områder for vindkraft i arealplanen. I dette innlegg vil vi i Motvind Ofoten begrunne hvorfor vi mener det ikke må avsettes områder for vindkraft i kommuneplanen.

Vindkraft er ikke ren og fornybar energi, den bare utnytter klimafaktoren vind, og påfører stor skade på miljø, vann og vassdrag, ødelegger natur i områdene permanent, og kan skade det biologiske mangfoldet i sårbare områder for all fremtid. Vindkraft er derfor heller ikke bærekraftig, slik FN krever industriutbygging skal være. Narvik kommune har også over mange år gjort store inngrep i naturen med vannkraft, slik at vi også har stort overskudd av kraft (9 TWh ifølge Nordkraft). Det er derfor ikke akseptabelt at vår natur skal ødelegges ytterligere med gigantiske vindkraftanlegg.

De anlegg som bygges i dag består ofte av mellom 15–50 vindturbiner med høyder på 140–160 meter (de aller høyeste opptil 250 meter). En 165 meter høy turbin er tre ganger høyden av Scandic hotell (55 meter). Turbinene medfører store negative konsekvenser for mennesker og dyr, særlig fugler og rein i beiteområder i årevis. Anleggene stenger mennesker ute fra naturområdene, og begrenser folks tilgang til uberørt natur. Mekanisk påvirkning på overflaten av vind og vær medfører spredning av store mengder finpartikler av maling og den herdeplasten epoksy fra konstruksjonen ut i naturen og vassdragene. Epoksy består av det helseskadelige stoffet bisfenola som kan løses fra materialet/partiklene over tid når det slites ned, avhengig av miljøbetingelser og eventuell innånding og svelging. Turbinene inneholder også olje (som kan ta fyr), og andre stoffer brukes i vedlikehold av anleggene.

Turbiner vil medføre et stort, fremtidig, og kostnadskrevende avfallsproblem når de er utradert. Og det er uklart om, og av hvem oppryddingen etter disse kommer til å skje. I verste fall blir grunneierne sittende igjen med problemet (eller kommunen). Materialet de er bygd av kan ikke gjenvinnes (det vil si er ikke fornybart), med unntak av metalldeler. Hver av disse koster over én million kroner å fjerne fra et anlegg. Vindkraft må også balanseres av både vannkraft og fossil energi i tillegg (i forbindelse med drift og vedlikehold). Klimaforholdene i nord gjør også denne type kraft mindre effektiv på grunn av lengre perioder med frost, nedbør, snøbyger og fare for iskast fra turbinblader. Vindkraftanlegg har således lav effektivitet, og har store negative konsekvenser for berørte parter, særlig i form av støy og lysforurensing (blinkende lys), og skyggekast.

I dag kjøpes/pantes/leies store landarealer (eventuelt selges) sammen med vindkraftverk (subsidiert av stat og kommuner) for enorme summer (utbyggere får store offentlige tilskudd fra storting og regjering for så å selge anleggene med stor fortjeneste). 7 av 10 eiere av vindkraftverk er tilknyttet skatteparadiset Cayman Island (jf. rapport fra Tax Justice Network – Norge). Nygårdsfjellet vindkraftanlegg er solgt til utlandet, og årlig betaler eierne av vindturbinene rundt 650 kr pr. mål i eiendomsskatt for turbinene på det leide arealet (av Statskog, antatt rundt 4km2). Sørfjorden vindkraftanlegg som står på Narvik kommunes grunn, skatter til Hamarøy kommune. Narvik kommune har således begrenset inntekt (pr. m²) for all den utbygging og ødeleggelsen av naturen som har skjedd i områdene. Nordkraft/kommunen har heller ikke lenger inntekter av kraftsalg fra anlegget (og salgssum for Nygårdsanlegget og bruk av disse midlene er ukjent). Kommuner får lite varige verdier igjen av kostnadene med utbygging av vindkraft og nettet betales av oss strømkunder.

Narvik og Ofoten har noen av Nord-Norges flotteste fjellområder som både er kjent gjennom krigshistorien, men også som frilufts- og hytteområder utnyttet gjennom generasjoner, som har gått i arv i årtier, og som må videreføres intakt eller lite berørt til de neste generasjoner. Det er også verneverdige områder og severdigheter som må bevares for ettertiden. Vindkraftverk vil ødelegge muligheten for dette i områdene, og reduserer bruksverdien og muligheten for bruk av nærområdene av folk flest. Områdene rundt vil bli berørt og ikke innby til reiser for å oppleve naturen. Det gjelder også hytteområder rundt flere av anleggene. Hele fjellområder forringes. Skal vi bare akseptere dette?

En by med store vindkraftanlegg vil tape stort i konkurransen om å tilby opplevelser i uberørt og sjelden flott natur som det vil bli stor mangel på i framtiden. Vindkraftanleggene vil ødelegge hele kystlandskapet og overskygge (dominere negativt) alle andre fine omgivelser rundt oss på grunn av sin størrelse og omfang. Vi ser allerede ødeleggelser av hele norskekysten og arktiske strøk med vindkraft, som har oppløst, splittet folk og ødelagt hele lokalmiljø. Alle disse negative konsekvensene av vindkraftanlegg tilsier at Narvik bør bli vindkraftfri kommune, og gå foran i å velge bort energiformer som medfører så mye tap, og så lite gevinst for innbyggerne. Hvis kommunens politikere bryr seg om folket som bor her ...

På toppen av de foreslåtte vindkraftarealene er det forslag om å avsette store områder til flere gigantiske industriområder i Bjerkvik, Ballangen og Skjomen for areal- og kraftkrevende industri–og for ikke å snakke om Framnesodden, Narviks grønne ytterpunkt mot havet, med sine flotte svaberg brukt i over 100 år! I tillegg til å avsette massive fjellområder til gedigne vindkraftanlegg (både i areal og høyde), skal det altså avsettes ytterlige svære landarealer (som det er begrenset av i Narvik kommune) til annen gigantindustri. Det synes ikke være noen grenser for inngrep i naturen man er villig til å gjøre under dekke av et grønt skifte i Narvik kommune. Og som om dette ikke er nok – Ofotfjorden vil man fylle med oppdrettsanlegg på hvert nes, som forurenser mye lokalt, skader villfisk og havlevende organismer – og stenger folk ute fra områdene i havet også. Alt dette kan vi bare ikke finne oss i hvis vi skal fortsette å bo i denne kommunen. Klimaskiftet burde ikke handle om å skifte ut mennesker, dyr og natur med industri og energi, eller ødelegge livsvilkårene for oss. Det viktigste for oss i Motvind nå er imidlertid å hindre de verste naturinngrep–vindkraften! For vi mener også at næringsutvikling i kommunen er viktig, men den må være bærekraftig, ta hensyn til alle bærekraftsmål, og industriplanene må i større grad ta hensyn til folkets og naturens egen verdi.

Narvik kommune og dens innbyggere har for mye å tape, og for lite å vinne på utbygging av vindkraft. Derfor må ingen områder avsettes for vindkraft i kommuneplanen. Det er overskudd av kraft i dag, og det kan økes ved å satse på reell fornybar energi (nye kraftformer) og oppgradering av vannkraftverkene for å tilfredsstille kraftbehovet i framtiden. Vindkraftutbygging må ikke skje på bekostning av vår unike natur som da vil ødelegges for fremtidige generasjoner. Det er ingen vindkraftutbygginger i Narvik verd.

Motvind Ofoten har opprettet innbyggerforslag til kommunen om å ikke avsette områder for vindkraft. Du som leser kan si din mening og støtte saken med å signere på nett.

Kommentarer til denne saken