Fylkeskommunens rolle som regional utvikler er blitt sterkere, og årets budsjett synliggjør at fylkesrådet har ambisjoner for vekst og utvikling i Nordland framover. Regionreformen har gitt oss et større ansvar og nye oppgaver, men samtidig får vi ikke lenger frie regionale utviklingsmidler fra staten. Derfor tar vi nå saken i egne hender.

Nordlandssamfunnet står foran store utfordringer som bare kan løses dersom vi løfter i flokk og tenker langsiktig. Derfor er det et viktig signal at økonomiplanen har avsatt penger til næringsutvikling ikke bare neste år, men i hele planperioden. 40 millioner hvert år. Til sammen utgjør dette 160 millioner fylkeskommunale kroner. Dette er en satsing som vi er i stand til å gjøre på grunn av tøffe prioriteringer i årene som ligger bak.

Det har vært sådd tvil om våre utviklingsmidler klarer å nå de målene som vi har satt oss. Det å komme tidlig inn med midler til forprosjekter og mulighetsstudier for å forløse potensialet i regionen vil alltid bære i seg en viss risiko. Det er også grunnen til at banker og andre virkemiddelordninger ofte ikke er tilgjengelig. Vi har nylig fått en rapport om hvordan vår innovasjonsstrategi treffer. Ifølge SINTEFs sluttrapport, som nylig ble ferdig, scorer vi høyt også i et europeisk perspektiv:

«Hovedkonklusjonen er enkel. Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi er en næringspolitisk innovasjon. Uten å ha gjennomført en direkte sammenlikning med tilsvarende strategier i de over 100 regionene i EU som er inne i tilsvarende næringspolitiske innovasjonsprosesser, men basert på vår kjennskap til andres evalueringer i mange regioner, tør vi trygt konkludere med at Nordland ville ligge høyt oppe på en liste som rangerte disse regionale næringspolitiske innovasjonsprosessene etter hvor store effekter de har.»

Et eksempel er at vi aktivt har støttet to av landets ni Arenaklynger som fikk ArenaPRO-status nylig. Uten overføringene fra staten jobber jeg nå med en mer robust finansiering av midlene vi trenger til å bidra til at næringslivet i Nordland har gode vekstvilkår framover. Blant annet etablerer vi et fond som skal sikre finansieringen i år hvor økonomien svekkes og disse midlene blir enda viktigere enn ellers.

Nå tar vi et nytt og viktig skritt inn i framtida gjennom å styrke Nordlandssamfunnet på fire hovedsatsingsområder: Kompetanse, regionvekst, kommunal infrastruktur samt en styrking av hovednæringene våre.

Kompetanse er en viktig faktor for å løfte næringslivet framover. Næringslivet i Nordland har et stort potensiale når det gjelder innovasjonshøyde og klatring i verdikjedene. For å få dette til vil vi bidra til å koble kompetansemiljøene, blant andre Nord universitet, tettere opp til næringslivet slik at vi kan og få til sterkere synergier mellom kunnskap, kapital og privat og offentlig sektor.

20 millioner er satt av til kommunal infrastruktur i 2021. Vi vil for eksempel bidra til utviklingen av industriområder og tømmerkaier, og arbeide for videre bredbåndsutbygging.

Satsingsområdet regionvekst synliggjør den kompetansen fylkeskommunen har på besøksforvaltning, samfunnsplanlegging, regional planlegging, stedsutvikling og by- og regionalsenterpolitikk. Denne kompetansen bidrar sterkt til Nordlandssamfunnet og vil være viktig framover for å møte den demografiske utfordringen vi står overfor.

Vår innovasjonsstrategi er bygd på smart spesialisering. Den går ut på å utnytte våre regionale fortrinn i potensielle markeder. Vi satser på hovednæringene sjømat, reiseliv og industri med denne strategien som utgangspunkt, for å få til en økt klatring i verdikjedene. Vi trenger mange flere produkter signert «Made in Nordland»! I tillegg vil vi fortsette å løfte energifeltet og landbruket i Nordland.

Vi har et sterkt behov for samarbeid både på tvers av partier og geografisk tilhørighet for å møte den demografiske utfordringen og skape attraktivitet i Nordlandssamfunnet. Her er det også viktig hvordan vi snakker om fylket vi bor i. Nordland er framtidas fylke og de unge iblant oss trenger å høre oss snakke varmt om hjemstedet og regionen deres. Vi trenger å bygge en sterkere kultur av framsnakking ikke bare for å tiltrekke oss nye innbyggere, men kanskje aller mest for å skape trivsel, identitet og stolthet blant dem som allerede bor i Nordland. Vi har mange barn og unge blant oss. Om vi alle gjør litt for å skape trivsel rundt oss, vil vi få et varmere Nordland.