I et brev til kommunene i Nordland varsler Nordland fylkeskommune at de vil si opp en 34 år gammel avtale om distriktsmusikerordningen i fylket. Dette vil fjerne en svært viktig delfinansiering av 29 musikerstillinger fordelt på 9 kommuner. Creo -forbundet for kunst og kultur, regionlaget i Nordland, mener at dette vil ødelegge grunnlaget for et desentralisert profesjonelt musikkliv i fylket. Vi stiller oss helt uforstående til dette, og ber om at fylkets politikere verner om en så bred og viktig del av fylkets kulturliv, og at dette forslaget ikke blir vedtatt.

Distriktsmusikerordningen ble etablert i 1986 og har utviklet seg til å bli et kulturelt grunnfjell i et desentralisert profesjonelt musikkliv i regionene i Nordland. Ordningen har bidratt til rekruttering og opprettholdelse av stillinger med høy musikkfaglig kompetanse. Dette anses for å være svært attraktive stillinger, med kombinasjon av en profesjonell utøverdel og en pedagogisk del. Dyktige musikere og pedagoger gir verdifulle konsert- og musikkopplevelser til innbyggerne, og de kan gi et godt pedagogisk tilbud til barn og unge.

Nordland fylke har med denne ordningen et godt omdømme som et attraktivt arbeidsmarked for høyt utdannede profesjonelle musikere i Norge. Stillingene bidrar til talentutvikling i regionene og de utgjør en viktig del av regionenes kulturliv.

En av begrunnelsene for nedleggingen er at ordningen ikke bidrar til sjangerbredde slik den er i dag. Dette legitimeres blant annet med utgangpunkt i en spørreundersøkelse blant et begrenset utvalg av elever fra videregående skoler. Vi tviler på om dette er representativt for bredden av fylkets kultur- og musikkliv. Vi er enig i at det er viktig å lytte til, og ta hensyn til ungdommens preferanser for kultur og musikk når strategier for distrikts- og kulturpolitikk skal vedtas. Men å antyde at distriktsmusikerordningen ikke bidrar positivt til samfunnsutvikling og bosetting i fremtiden, og foreslå en rasering av den økonomiske grunnmuren ordningen står på, er uforståelig, uakseptabelt og svært skuffende.

Det er uriktig og uredelig å skape inntrykk av at distriktsmusikerordningen ikke bidrar til å ivareta sjangerbredde, og vi reagerer også på at ulike sjangere settes opp mot hverandre. Distriktsmusikerne er svært opptatt av at det gis et bredt pedagogisk tilbud og musikkopplevelser innenfor alle musikksjangere gjennom kulturskolene, konserter og ulike festivaler. Men å rasere et viktig fundament i regionenes musikkliv bidrar ikke til dette.

Distriktsmusikerne er samlet sett svært allsidige musikere og pedagoger. De produserer egne konserter og de deltar i samarbeidsprosjekter sammen med mange andre innenfor en stor mengde prosjekter og konserter på tvers av sjangre som viser, jazz, pop og rock, folkemusikk, ny musikk og klassisk musikk for barn, unge og voksne.

Vi kan ikke akseptere at alt dette settes på spill gjennom å erstatte distriktsmusikerordningen med en prosjektfinansiert ordning som vil ødelegge det økonomiske grunnlaget for et oppegående og fleksibelt tilbud som berører så mange.

Distriktsmusikernes rolle og betydning i det lokale musikklivet kan ikke på noen måte ivaretas av tilfeldige grupper på konsertturne, og heller ikke av grupper med et tidsbegrenset engasjement. En prosjektbasert ordning vil derfor alene ikke gi et godt nok bidrag til et stabilt kulturelt mangfold i regionene og fylket. Det er stor risiko for at dette tvert imot vil gi et dårligere grunnlag for et fremtidig attraktivt bo- og arbeidsfellesskap krydret med kultur og trivsel i hele Nordland.

Når dette nå kommer opp på denne måten føler vi oss overkjørt. Musikerne det angår, deres nærmeste ledere og fagforeningen har ikke vært godt involvert i prosessen, selv om vi har fått noen indikasjoner om at det arbeides med noe som kan føre til en endring. Dette er et uakseptabelt forslag i seg selv, og i tillegg både umulig og urimelig for kommunene å forholde til seg når et varsel om oppsigelse fra 2021 sendes sent i november 2020.

Vi ber innstendig om at dette forslaget som truer distriktsmusikerordningen ikke vedtas, og at Nordland fylkeskommune i stedet innleder et konstruktivt samarbeid med distriktsmusikerne om en felles ønsket utvikling av et bredt musikktilbud til beste for innbyggerne og fremtiden.