Norge har nettopp inngått en militæravtale med USA. Dagbladet kaller på lederplass denne avtalen for «Norge som USA-koloni». Det har Dagbladet rett i. Gjennom denne avtalen frasier Norge seg nasjonal selvstendighet i straffesaker mot amerikanske soldater på norsk jord. Den nye forsvarsavtalen med USA har en kolonial karakter. Den norske basepolitikken har bygget på at fremmede lands styrker ikke skal få åpne baser på norsk jord så lenge Norge ikke er angrepet eller er utsatt for trusler om angrep. Den nye militæravtalen med USA innebærer uthuling av norsk basepolitikk og amerikansk jurisdiksjon på norsk jord.

Amerikanske styrker i Norge får en spesiell juridisk beskyttelse. Avtalen legger opp til at det er USA, ikke Norge, som skal ha «førsteretten til å straffeforfølge ikke-tjenstlige handlinger foretatt av den amerikanske styrken». Dette vil også omfatte de militæres familiemedlemmer. Det er USA som skal avgjøre hva som er tjenstlige og ikke-tjenstlige handlinger.

Militæravtalen dikterer at det er USA, ikke Norge, som skal få holde på medlemmer av de amerikanske styrkene eller familiemedlemmer mens en sak etterforskes. Heller ikke hvis varetektsfengsling ansees som nødvendig for å hindre bevisforspillelse, får norske myndigheter lov til å varetektsfengsle amerikanske soldater.

Forsvarsdepartementet innrømmer i sitt høringssvar at avtalen kan svekke påtalemyndighetens evne til å etterforske alvorlige lovbrudd. Hvis de amerikanske myndighetene ikke samarbeider, vil det kunne føre til at Norge ikke er i stand til å etterforske alvorlige straffesaker og forfølge saken for domstolene.

Etableringen av et omfattende amerikansk, militært nærvær i Norge vil øke spenningen i Nordområdene og være i strid med basepolitikken. All verdens formaliteter og kreativ begrepsbruk kan ikke skjule det. At Norge frasier seg nasjonal selvstendighet når det gjelder straffesaker, understreker avtalens koloniale karakter.

I tillegg til å undergrave norsk selvstendighet, medfører en slik avtale at spenningen mellom vår store nabo i øst, Russland, og Norge øker. Sikkerhetsspørmålet er nok det alvorligste momentet for oss som bor i et sterkt militarisert området med F-35 stasjonert på Evenes og viktige militærstyrker plassert i Bardu og Målselv.

Vi er ikke tjent med avtaler som undergraver norsk selvstendighet og som øker risikoen for oss som bombemål.

For årsmøtet i Rødt Narvik

Erling Grape