Vi nærmer oss 17.mai – med feiring av Grunnloven- og norsk selvstendighet.

Frihet og selvstendighet for Norge som nasjon har vært sentral i de lange linjer i norsk historie.

I 1814 grep framsynte borgere den historiske anldning til å forlate lydrike-statusen under Danmark, og utforme en egen grunnlov for landet. Denne har i hovedsak stått seg til våre dager.

Unionstida med Sverige (1814-1905) var en sammenhengende kamp for nasjonal selvstendighet.

Så kom det nazi-tyske angrep i 1940. Norges krig, og okkupasjonsåra fram til 1945, var en sammenhengende kamp for norsk selvstendighet, hvor mange gav sine liv for dette.

Nedturen for den nasjonale selvstendighet startet for alvor med Norges tilslutning til NATO i 1949. Nå ble militære og utenriks politiske beslutninger bundet av NATO. -dvs. USAs utenrikspolitiske kurs.

I 1994 godkjente Stortinget EØS-avtalen, som bl.a. innebar full EU-kontroll med norsk lovgivning.

I den norske base- erklæringen av 1949 ble det slått fast at Norge ikke ville tillate opprettelsen av fremmede militær baser på norsk jord , dersom landet ikke ble angrepet, eller truet med angrep.

«Brattelie doktrinen» av 1975 slo fast at krigsskip med atomvåpen ikke hadde tilgagn til norske havner. Svakheten med denne «doktrine» var fraskrivningen av norsk kontroll myndighet, for å påse at påbudet ble respektert!

Etter avtale med Solberg-regjeringen «inntok» de første amerikanske marinesoldater Værnes flystasjon/militærforlegning i 2017.

Regjeringen fastholdt -med den heller tynne (bort)forklaring- at dette ikke var brudd på baseerklæringen, ettersom soldatene med jevne mellomrom ville bli skiftet!

Kort tid -før avgang- fremla Solberg-regjeringen en avtale om sikkerhetssamarbeid mellom Norge og USA. Avtalen må godkjennes av Stortingets flertall.

Denne såkalte «Tilleggsavtale» innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente militærbaser i Norge. Tre flybaser: Rygge, Sola og Evenes, samt marinebasen Ramsund.

Basene skal underlegges USAs jurisdiksjon, som innebærer at Norge fraskriver seg retten til å kontrollere områdene. Dette innebærer bl.a. at norske myndigheter ikke kan inspisere/kontrollere hva USA bringer med seg av militært personell, våpen og utstyr. Dette vil i praksis også gjelde atomvåpen! USA har etter avtalen fritt leide til basene. Norge kan verken straffeforfølge- eller sørge for at norske lover og internasjonale rettigheter blir fulgt.

Avtalen er et klart brudd på baseerklæringen!

Avtalen som kom i stand etter påtrykk fra USA, kan bare forklares ut fra den verdensomspennende militære -og økonomiske rivalisering mellom USA og Russland/ Kina. Som NATO- medlem blir vi trukket inn den militære konfrontasjon, uten at dette nødvendigvis gagner land og folk.

Evenes flyplass er nå- sammen med Ørlandet- blitt en av 2 kampflyplasser, hvor bl.a. jager-bombeflyet F35 stasjoneres.

Dette er et fly konstruert for å kunne medbringe atomvåpen. Med den nye baseavtalen vil atomvåpen kunne bringes inn- og lagres på basene -uten at norske myndigheter har mulighet for kontroll.

Basene vil fungere som et oppmarsjområde mot Russland, med økt spenning og militarisering i Nordområdene.

Et annet- men kanskje det mest betenkelige med avtalen- er at amerikanske baser på norsk jord – vil være primære mål i en militær konflikt. Blir atomvåpen brukt, vil det ramme ikke bare basene, men store områder rundt. (jfr. Hiroshima og Nagasaki!)

Luftlinja mellom Evenes flyplass og Ramsund orlogsstasjon er ca.7 km. Bygging av en høy hastighets vei mellom basene- beregnet til ca.10-12 km- vil kunne gi en kjøretid på ca. 15-20 minutter. Avtalen åpner da også for utvidelse av angitte baser. En sammenhengende militærbase mellom Evenes og Ramsund -under amerikansk jurisdiksjon- vil bl.a. gi mulighet for hurtig å bringe mannskap og militært materiell -inkusiv atomvåpen- mellom basene. Og dette uten norsk kontroll!

Grunnlovens §1 innledes med følgende: »Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike - - -»

Hvilken selvstendighet er tilbake, når lovgivningen kontrolleres av EU, og utenriks/militærpolitikken av USA?

Sist framforhandlet avtale gir i tillegg til dette en fremmed makt baser- hvor egen lovgivning skal følges. Og dette gjeldende for deler av norsk territorium!

For de fleste er fred -og trygghet i hverdagen viktig, men også nasjonal selvstendighet og demokratiske rettigheter.

Bidrar forslaget til militæravtale med USA til dette? Er avtalen fredsfremmende, og tar den vare på vår nasjonale selvstendighet, og borgernes sikkerhet?