Undertegnede er lærer. Min mann og jeg har stor familie og slekt i Finnmark, Troms og Nordland, og vi er som de fleste andre her i nord - av ei god blanding - med både samiske, kvenske og norske røtter. Vi er "kvalifisert" til å kunne melde oss inn i sametingets valgmanntall, men vi ønsker ikke å støtte et system der etnisk tilhørighet blir registrert og vektlagt. Vi ønsker ikke å gi støtte til segregering i det norske samfunnet. Vi ønsker ikke å støtte opp om et skille mellom folk som skal bo og leve side om side i samme land.

Vi er ikke to folk i Norge, vi et folk, det er det som er sentralt og viktig. Å registrere menneskers etniske tilhørighet er i strid med FN-pakten. Å føre registre over menneskers etnisitet ble forbudt da FN ble dannet i 1945, etter at siste verdenskrig var over.

I min jobb som lærer, møter jeg daglig elever fra mange ulike hjem, elever med ulik språkbakgrunn, innvandrerelever, elever med ulike utfordringer. I skolen møter vi stadig krav om innsparinger, nedtrekk i antall lærerstillinger, begrensede ressurser til personell og materiell, noe som spesielt går ut over de svakeste elevene.

Kommunene har i tillegg til skolene, utgifter til helse og omsorg, veivedlikehold osv., og vi ser stadig oppslag i media hvor kommuner melder om dårlig økonomi. Tilsvarende har vi nylig sett hvor dårlig fylkesveiene har vært ivaretatt over flere år, og hvor ordførere i distriktene gir uttrykk for maktesløshet. I det hele tatt har vi mange ulike samfunnsoppgaver som må ivaretas, økonomiske utfordringer som må løses for at det norske samfunnet skal kunne fungere, og spesielt med tanke på at distriktene skal kunne bestå med skoler, arbeidsplasser, infrastruktur osv.

For noen år siden var folketallet i Norge om lag 4 millioner. I dag er vi om lag 5 millioner innbyggere i Norge. Denne befolkningsøkningen kommer ikke av at norske kvinner har fått flere barn. Befolkningsveksten i landet vårt kommer av innvandring til Norge. Mennesker fra alle verdens hjørner har av ulike årsaker innvandret til landet, og er blitt norske statsborgere.

Norge er i dag et multietnisk samfunn. Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen sa nylig på NRK Nordnytt, at det i dag er 140 ulike nasjonaliteter i Tromsø.

Statsminister Erna Solberg uttaler at: "I et moderne demokrati som Norge, skiller vi ikke på etnisitet", og videre: "Vi har ikke lover som skiller på etnisitet her i Norge". Det statsministeren sier er i tråd med grunntanken og hovedintensjonen i FN-pakten. Det er i tråd med FNs konvensjon som Norge ratifiserte i 1970, sitat:

"Land som skriver under på rasediskrimineringskonvensjonen må avskaffe all forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse. Konvensjonen var den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN." Sitat slutt.

Men det statsminister Erna Solberg uttaler i det offentlige rom, stemmer ikke.

I Norge har vi de siste årene fått innført en rekke lover som skiller på etnisitet. Blant annet offentlighetsloven, paragraf § 19, et skille på etnisitet, der saker som omhandler samiske forhold, er unntatt fra offentlighet. Lokalpolitikere, norsk presse og den norske "hvermannsen" får ikke innsyn, får ikke vite hva som foregår bak lukkede dører. Dette er ikke forenlig med et moderne demokrati hvor likeverd, likebehandling og åpenhet skal være grunnleggende.

I dagens Norge skiller vi på etnisitet. De forpliktelsene vi har i henhold til FNs konvensjon, blir ikke lenger ivaretatt av norske myndigheter. Nå legger regjeringen fram et etnisk diskriminerende lovforslag. Et forslag til en etnisk diskriminerende lov som vil gjelde alle kommuner, alle private grunneiendommer, alle landbrukseiendommer, all virksomhet, over hele landet. Et lovforslag hvor kun en etnisk gruppe av norske statsborgere skal konsulteres. Lovforslaget som nå legges fram for stortinget, er et åpenbart brudd på FNs konvensjon.

Det er om lag 30 år siden sametinget ble etablert. I dag bevilges om lag 1,3 milliarder kroner av statsbudsjettet - norske skattebetaleres midler - som er øremerket til samiske formål. Ingen andre norske minoriteter får tilsvarende bevilgninger.

Det er skapt et etnisk skille blant norske innbyggere. Det er skapt et vi og de. Statsministeren snakker i sine taler om to folk. Hun fremmer ikke en tanke om et fellesskap, om at vi i Norge er et folk. Segregering og etniske skillelinjer blir resultatet. Ikke samhold, integrering og inkludering. Det skapes parallelle samfunn i landet. Dette er ikke veien å gå.

I Norge bør vi fremme samhold, inkludering, og det som er grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon: Vi er et folk.

Jeg vil trekke fram noen kloke og godt reflekterte ord fra en ung student, Nima Salimi (20) som setter ord på det sentrale i et innlegg i Aftenposten, sitat:

"Enkelte har foreslått at det bør finnes ulike normer for mennesker med forskjellig hudfarge eller etnisk tilhørighet. Slike forslag kan virke uskyldige. Men ulike forventninger til forskjellige samfunnsgrupper vil ødelegge for målet om et samlet samfunn. For jo mer disse forskjellene fremheves, jo mer splittes samfunnet i grupper."

Og videre:

"Vi kan ikke ha ulike regler og normer for mennesker med forskjellig hudfarge dersom målet er et samlet samfunn. Da er vi selv med på å karakterisere samfunnsgrupper som overlegne eller underlegne. Det er definisjonen på rasisme. Og definisjonsmakten ligger ikke hos meg fordi jeg er brun. Den ligger i ordboken.

Jeg er også bekymret fordi jeg har sett og lest hva slikt tankegods kan føre til. Ytterliggående og historiske eksempler på dette er samfunn styrt av nasjonalsosialisme og kommunisme – ideologier som deler opp befolkningen og dømmer mennesker etter deres gruppeidentitet." Sitat slutt.

Samer i dagens Norge deltar i det norske samfunnet på lik linje med enhver annen norsk statsborger. Mange har tatt høyere utdanning, og arbeider som leger, sykepleiere, advokater, regnskapsførere, revisorer, ingeniører, politi (politimester), lærere, lektorer, professorer osv. Vi deltar i det norske utdanningsløpet, i arbeidslivet og i det norske demokratiet (stortingspolitikere, forsvarsminister).

Alle norske statsborgere - samer inkludert - kan delta ved valg til kommunestyre, fylkesting og storting. Men i tillegg til det demokratiske system vi har i Norge, er det opprettet et register med en inngangsbillett som betinger en bestemt etnisk tilhørighet. For å kunne delta ved valg til sametinget, må en være "av samisk ætt". Ektefeller - og alle andre - som ikke har denne etniske tilhørigheten, er utestengt fra å kunne delta. Dette er ikke demokrati. Det er diskriminering. Diskriminering på etnisk grunnlag. Denne form for diskriminering medfører også økonomisk diskriminering. Sametinget og sametingets valgmanntall strider mot FNs konvensjon. Det strider mot den konvensjon som Norge ratifiserte i 1970.

Det er sentralt og svært viktig å ta FNs konvensjon fram igjen. Fremtiden for alle norske barn - uavhengig av etnisk tilhørighet - må være å bygge et fellesskap. Et fellesskap med fokus på de demokratiske verdiene, med likebehandling, likeverd og samhold.

Jeg gir oppfordringen videre til alle norske politikere, uavhengig av partitilhørighet, om å igjen rette fokus på grunnpilaren i den demokratiske tanke, og å gi full støtte til det som er grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon.

Norske borgere må få høre fremtidige statsministere si: Vi er et folk.