Årsmøtet i Rødt Nordland støtter kampen for å stoppe kabelen NorthConnect til Skottland. Det er et klart flertall i Stortinget mot, men det er Olje og Energidepartementet (OED) som er konsesjonsmyndighet. Alt tyder på at det er flertall i regjeringa for å gi konsesjon, derfor må det legges press på Stortinget slik at det gjøres vedtak som gjør det umulig å gi konsesjon.

Vi vil at norsk vannkraft skal brukes til industriell verdiskaping og fordeling i Norge, ikke til enda mer krafteksport. Den omstridte kabelen vil føre til økt kraftpris og nettleie, på bekostning av både store og små strømkunder. Med grunnlag i NVEs analyse og informasjon fra Statnett, sier Norsk Industri at de to kablene som allerede er under bygging og NorthConnect til sammen vil øke kraftprisen med opp mot 6 øre per kWh. I tillegg vil nettleien øke.
For norsk prosessindustri betyr det økte utgifter med 2,4 milliarder i året. Dette vil ha negative konsekvenser for lokalsamfunn som har kraftforedlende industri. I tillegg må norske forbrukere betale rundt 1300 kr. mer hvert år. NorthConnect vil også øke utslippene av CO2, ikke redusere dem slik utbyggerne sier. Norge eksporterer fra før alt tilgjengelig kraftoverskudd og det blir ikke en eneste kilowattime mer å eksportere om det bygges en kabel til. Derfor vil den overføre eksport av norsk kraft fra Tyskland til Skottland. Og siden utslippene pr. kilowatt er mindre i Storbritannia enn i Tyskland vil klimautslippene øke.

Årsmøtet mener kraft ikke skal være en eksportvare. Den er viktig infrastruktur som skal brukes til å bygge landet, ikke selges til høystbydende. Vi trenger krafta vår selv når vi skal fortsette omleggingen til en grønn industri og et levesett som klimaet tåler. Det krever at vi har full nasjonal kontroll med vannkrafta, arvesølvet vårt. Derfor må NorthConnect stoppes.