Mangler oversikt over 63 prosent av alvorlige skader

DEL

– I praksis går 63 prosent av de alvorlige trafikkulykkene under radaren til den offisielle statistikken. Den offisielle statistikken inkluderer kun politirapporterte ulykker med kjøretøy involvert, noe som betyr at vi for eksempel ikke fanger opp alvorlige sykkelulykker med én involvert person, fortsetter Johansen.

Han legger til at det er stor usikkerhet rundt graden av skader, fordi dette oppgis av politiet på stedet. Dette blir i liten grad korrigert etter påfølgende medisinsk undersøkelse, og politiet på skadestedet har heller ikke tilstrekkelig medisinsk kompetanse.

– Regjeringen må ta ansvar!

Trygg Trafikk mener dette er et alvorlig problem for det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Nå ber de regjeringen om å ta grep.

– Hvis vi skal kunne nå den politisk vedtatte visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, er vi avhengig av skikkelig oversikt over skadene. Derfor har vi bedt regjeringen avsette 10 millioner kroner i statsbudsjettet 2020 til etablering av en nasjonal skaderegistrerende myndighet tilknyttet Nasjonal Folkehelseinstitutt for å samle denne statistikken.

Hovedfunn fra rapporten:

• Oppsiktsvekkende lav dekningsgrad i den offisielle statistikken.

• Det er stort samsvar mellom de politirapporterte ulykkene og Dødsårsaksregisteret, altså for ulykker som innebærer dødsfall.

• De politirapporterte ulykkene ser ut til å ha en dekningsgrad på mindre enn 37% på meget alvorlige og alvorlige skader.

• For lettere skader ser de politirapporterte ulykkene ut til å ha en dekningsgrad på 15%.

• For alle trafikkulykkeskadde samlet ser de politirapporterte ulykkene ut til å ha en dekningsgrad på 17%.

Fakta om rapporten

• Rapporten «Helsevesenbasert skaderegistrering som verktøy for å forebygge trafikkulykker» er utarbeidet av dr. Philos Johan Lund på oppdrag fra Trygg Trafikk. Lund er en av landets fremste eksperter på skadestatistikk.

• Rapporten sammenligner data fra helsevesenets registre – Nasjonalt traumeregister, registeret over spesialisthelsetjenesten (Norsk pasientregister), registeret over primærhelsetjenesten (KUHR), Statistikkregisteret for uføretrygd og Dødsårsaksregisteret data fra politiregisteret.

• Trygg Trafikk har sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet 13.06.2019 hvor de ber om at det avsettes 10. millioner kroner i statsbudsjettet til å etablere en nasjonal kapasitet, tilknyttet Nasjonal folkehelseinstitutt, for å sørge for en mer komplett statistikk på trafikkulykker.

Artikkeltags