I innstillingen til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 åpner regjeringen for å pusse støvet av planene om en Nord-Norgebane:

- Samferdselsdepartementet vil be Jernbanedirektoratet utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning Fauske-Tromsø, samt en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging, heter det i regjeringens forslag til NTP, som ble lagt fram rundt klokken 12 onsdag.

Det skriver Nordlys.no

Fauske er i dag det nordligste punktet på Nordlandsbanen, og en forlengelse mot Troms innebærer rundt 400 km ny jernbane.

40-60 milliarder

Tanken om en forlengelse av jernbanen nordover, har vært på bordet flere ganger gjennom mange år. Sist i 2011, da Jernbaneverket gjorde noen grove anslag av kostnaden for en slik utbygging. Prisen ble den gang anslått til 40-60 milliarder kroner.

I Jernbaneverkets rapport fra 2011 ble det ikke gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse.

- Men det pekes på at forholdet mellom sparte transportutgifter og de høye investeringskostnadene peker i retning av at den vil være negativ, heter det i NTP.

Ber om analyse

Nå skal Jernbanedirektoratet oppdatere kostnadsanslaget og en samfunnsøkonomisk analyse.

- Det skal ikke utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) med de formelle og prosessuelle krav som settes til en slik utredning, men KVU-metodikken skal følges så langt det er hensiktsmessig.

Les også

Nord-Norge-banen – den store togbløffen

Les også

Inntil for få år siden ville dette vært helt utenkelig