Gjennom tiår har landbrukspolitikken i Norge vært kjennetegna av produksjonspress, sentralisering og effektivitetsjag. Fokuset på billigst mulig mat har undergravd verdien av arbeidsinnsatsen til norske bønder. Drifta har i stadig større grad blitt løsrevet fra det lokale ressursgrunnlaget, som har gitt stadig mer import av råvarer fra utpint regnskogjord.

Med dette som bakteppe har Nordland fylkesting nettopp avgitt sitt høringssvar til jordbruksforhandlingene. I fylkestingsbehandlingen foreslo Miljøpartiet De Grønne en rekke tilleggspunkter til fylkesrådets innstilling:

• Det bør opprettes en tilskudds- eller stipendordning til re-etablering av driften på gårdsbruk hvor driften er nedlagt eller arealet bortforpaktet, dette for å bidra til økt andel småskala produksjon og økt utnyttelse av dyrka mark.
• Nye løsninger for distribusjon og salg av lokalmat, som REKO-ringer og Bondens Marked, kan bidra til økt verdiskaping i landbruket, ny interesse for lokal matproduksjon og økt tillit mellom kunde og produsent. Vi mener partene bør oppfordres til å drøfte hvordan en kan tilrettelegge ytterligere for ulike typer direkte distribusjon.
• For å sikre privat eierskap og videre drift, bør ikke aksjeselskap få konsesjon til å kjøpe gårdsbruk i Norge. Dette ville vært en reversering av regjeringens liberalisering som har ført til at gårdsbruk kjøpes opp og brukes til andre ting enn matproduksjon.
• Vern av matjord er viktig, og økt norsk matproduksjon er ikke forenelig med fortsatt nedbygging av landbruksareal. Vi mener Nordland fylkesting burde gå inn for et sterkt og restriktivt jordvern.
• Tollvernet bør styrkes, spesielt med henblikk på å redusere importen av storfekjøtt.
• Det bør etableres en egen incentivordning for produksjon som fremmer økt karbonbinding i jord, i tillegg til at tilskudd for dyrking av fangvekster blir tilgjengelig i hele landet.
• Jordbruksforhandlingene bør støtte opp under og sette næringa i stand til å oppfylle klimaavtalen mellom regjeringen og bondeorganisasjonene.

Alle disse punktene ble stemt ned av fylkesrådspartiene Ap, Sp, SV og KrF sammen med Høyre, Frp og Venstre.

Kostholdstrender og forventninger om klimakutt vil påvirke norsk landbruk i årene som kommer. Det er opp til politikerne å avgjøre hva slags utslag dette skal få for landbruket og dem som jobber med å produsere maten vår. Miljøpartiet De Grønne mener en ny landbrukspolitikk, som bygger på en bred definisjon av bærekraftsbegrepet, kan gi konkurransefordeler og en ny giv for landbruket over hele landet.

For hvis vi mener alvor med å øke selvforsyningsgraden, redde kulturlandskapet og stanse nedbyggingen av matjord, er vi nødt til å gjøre ting annerledes. Et sterkt distriktslandbruk er en forutsetning. I tillegg må rammen i jordbruksoppgjøret økes kraftig.

Landbruket har en verdi utover kun det å produsere mat. Landbrukspolitikken må ivareta hensynet til dyrs og menneskers helse, til bosetting og livslyst i distriktene, til miljøet og kulturlandskapet. Dette er mulig å få til – hvis politikerne vil.

Håkon Møller
Gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne