Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) fra Narvik og leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran, er skuffet over at Ofotbanen og Nordlandsbanen ikke er med i handlingsplanen for jernbanesektoren.

Jernbanedirektoratet har nå sendt Jernbanesektoren handlingsprogram 2018–2029 på høring.

Skjæran og Lyngedal håper at fylkestinget i Nordland blir enig om en uttalelse om satsing på jernbane også i Nord-Norge.

Trist lesing

De to sier handlingsprogrammet er trist lesing, sett fra Nord-Norge.

– Behovet for dobbeltspor på Ofotbanen er ikke nevnt, og på Nordlandsbanen blir det nesten ingen sporforbedringer og ingen utslippsreduksjoner i den kommende 12-årsperioden, påpeker de.

De mener det er totalt uakseptabelt at det ikke satses i nord. Næringslivet i nord satser og leverer gode resultatet, men veien til markedene er lang.

– Jernbanen er viktig for konkurransekraft og verdiskaping – også i nord, påpeker de.

Avgjørende

I forslag til uttalelse heter det:

– Ofotbanen er avgjørende for malmtransporten fra Sverige og virksomheten ved Narvik havn, og er i tillegg den viktigste miljøvennlige transportåren for fisk ut av landsdelen og forbruksvarer inn. Prognoser for malmtransporten på Ofotbanen til Narvik havn tilsier at det haster å komme i gang med oppgraderinger som øker kapasiteten. LKAB øker sin produksjon, og til sommeren starter Kaunis Iron eksport av jernmalm via den samme banen. Banestrekningen er også kåret til en av verdens vakreste, og persontrafikken er i vekst. Dobbeltspor må på plass i neste NTP-periode, hvis banen skal være i stand til å håndtere det økte transportvolumet. Gjeldende NTP fastslår at dobbeltsporet skal konsekvensutredes, og dette må adresseres i handlingsprogrammet. Bare slik kan vi være klare ved en satsing fra svensk side, der planleggingen av dobbeltspor er kommet langt.

Svenskene har kommet lenger

Åsunn mener at det minste myndighetene burde gjøre er å utrede konsekvensene av dobbeltspor på Ofotbanen. De påpeker at Ofotbanen er den eneste miljøvennlige transportåren til og fra Nord-Norge, og at store mengder fisk blir sendt ut av landsdelen med tog. Store mengder varer og gods blir også fraktet til landsdelen via Ofotbanen.

– Det øyeblikket svenskene sier de skal bygge dobbeltspor på svensk side, må vi være klar til å starte også i Norge, mener de.

Nordlandsbanen

I forslag til uttalelse side de følgende om Nordlandsbanen:

– Nordlandsbanen transporterte i 2017 tilnærmet 500.000 passasjerer og har stor betydning for godstransporten. Strekningen er den lengste i Norge som i dag driftes med dieseldrevne lokomotiv, og bør så raskt som mulig over på mer miljøvennlig drivstoff. Statlige myndigheter stiller krav om at fylkene skal innføre lav- eller nullutslippsløsninger i sin kollektivtrafikk innen 2025, for å følge opp Parisavtalen. Dette er et viktig grep i kampen mot klimaendringene, og den manglende innsatsen på Nordlandsbanen framstår i dette bildet uforståelig.

De foreslår videre:

– Fylkestinget i Nordland forlanger som et minimum at det iverksettes konsekvensutredning og planlegging av dobbeltspor på Ofotbanen og overgang til lav- eller nullutslippsløsning for Nordlandsbanen, og at dette tas inn i Jernbanesektorens handlingsprogram 2018–2029.

Håper på enighet

De håper at fylkestinget kan bli enig om uttalelsen.

– Vi har stor tro på at fylkestinget stiller seg bak uttalelsen. Vi må ha en tydelig nordnorsk stemme om jernbane, sier de.

Ordfører Rune Edvardsen, synes uttalelsen er god

– Jeg har tro på at fylkestinget vedtar uttalelsen, sier han.