Forrige uke startet generalmajor Eirik Kristoffersen (51) i sin nye jobb som forsvarssjef.

Kristoffersen er fra Bjerkvik i Narvik kommune, og uttaler selv at han er den første forsvarssjefen fra Nord-Norge. I Nationen den 4. september skisserer Kristoffersen en visjon for Forsvaret som blant annet innebærer en litt annen organisering av de ansatte. Det er ikke første gang vi ser endringer som følge av en nytilsatt forsvarssjef, men det er oppsiktsvekkende at visjonen samsvarer mistenkelig med fordeler for den landsdelen han selv kommer fra.

Kristoffersen bekrefter at han ønsker å flytte Luftforsvarets ledelse fra Rygge. Vi snakker om ca. 200 arbeidsplasser som har levd med «flyttespøkelset» i mange år. De ble vedtatt flyttet til Reitan i Bodø av Stortinget i 2012, og arbeidet med etablering av et beredskapssenter på Rygge i regi av Partnerskap for næringsutvikling ble påbegynt. Dette arbeidet fikk en brå slutt da Forsvaret i 2016 besluttet full satsing på Rygge og nå som det ikke er plass til mer aktivitet, sier den nye forsvarssjefen at ledelsen skal flytte fordi det er naturlig for ham at sjefen for Luftforsvaret er til stede i nord!

Kristoffersen begrunner det med at det er viktig at Forsvaret er mest mulig likt organisert i fredstid som under en konflikt, slik at når vi mobiliserer, så er folkene primært på plass der de skal være. Det han sikter til er Nord-Norge, der han ønsker mer tilstedeværelse fra forsvarsledelsen i det som han mener er vårt viktigste strategiske område.

Forsvaret må være i stand til å håndtere både Russland og terrorisme. Det setter krav til Forsvarets kapasiteter og lokasjoner i både nord og sør, og det setter krav til at Norge skal håndtere hendelser både alene og sammen med NATO.

Kristoffersen sier videre at han også ønsker å se på hvor de andre sjefene bør være stasjonert og helst til der Forsvarets primære virksomhet skjer. Da er det er viktig å ta hensyn til et helhetlig situasjonsbilde av de truslene som Norge står overfor. Naturhendelser, pandemier, skogbrann, store ulykker, det digitale rom og ikke minst terrorisme. Disse truslene vil ramme hovedstadsområdet sterkest, og det er all grunn til å spørre om den geografiske avstanden til det operative hovedkvarteret i Bodø spiller noen rolle hvis trusselen fra Russland ble en realitet. Sjøforsvaret ligger fortsatt i Bergen og Hæren er på Bardufoss (430km fra Bodø). Det er også et poeng at flytting av avdelinger og støttestrukturer som ikke gir vesentlige operative fordeler må unngås, med mindre det gir betydelig økonomisk gevinst.

Det er et poeng for Forsvarssjefen å flytte arbeidsplasser ut av Oslo. Da minner jeg om at Østfold over tid har hatt en relativt høy ledighet sammenlignet med andre fylker. Prosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold» i regi av Partnerskap for næringsutvikling i Østfold, har lagt ned enormt med arbeid for å beholde og etablere statlige arbeidsplasser for å styrke arbeidsmarkedet i hele Østfold. Partnerskapet har hatt bred politisk støtte både fra Stortingsbenken og lokalt, og står bak etableringen av mer enn 150 arbeidsplasser på Rygge. Luftforsvarets ledelse på Rygge sammen med logistikkorganisasjonen FLO/Base Viken og KAMS innebærer ca. 500 arbeidsplasser i Mosseregionen, og dermed en av de største i regionen.

Det er lett å glemme problemet med arbeidsledighet i en region som ligger så nær Oslo, men jeg forsikrer at det eksisterer. Utpendlingen fra Østfold er massiv, og stjeler verdifull fritid fra mange familier.

Tre forsvarssjefer, tre prosesser og vidt forskjellige meninger har vi vært gjennom. Nå er det riktignok Stortinget som beslutter, men det er uansett grunn til å følge med på hvilke prosesser denne forsvarssjefen igangsetter.

Les svaret fra forsvarssjefen her:

Les også

En svakhet i organiseringen

Les også: