Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF i oppdrag å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i regionen. 23. februar 2023 vedtok styret i Helse Nord RHF rammer som skal være retningsgivende for videre endringer i funksjons- og oppgavedelingen.

Målet, slik det er planlagt nå, er at et helhetlig arbeid og forslag til funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord RHF skal være på plass mot slutten av 2023, for så å legges fram for eier Helse- og omsorgsdepartementet.

200 leger er imot forslaget fra Helse Nord RHF og mener at dette vil rasere sykehustilbudet i nord.

Det er stor motstand mot Helse Nords planer om å endre organiseringen av helsetjenestene i nord.

– Helse Nord RHF legger opp til en rasering av lokalsykehusene og det distrikts medisinske tilbudet.

– Det er kun befolkningen rundt Tromsø og Bodø som kommer til å få bedre tjenester om dette går igjennom.

Et stort antall av legene i Nordland er uenige i Helse Nords forslag til funksjon og oppgavefordeling.

Helse Nords forslag bryter med de politiske målene om god helsetjeneste der folk bor.

Rask tilgang til respirator kan skille mellom liv og død for svært sjuke eller hardt skadde pasienter.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil lokalsykehusene i Nord-Norge miste sine akuttilbud. Dette vil føre til at pasientene får lengre reisevei. I tillegg vil den lokale helsetjenesten få økt belastning.

Pensjonistforbundet Nordland frykter da at mange av akuttpasientene må fraktes til Bodø eller Tromsø.

Lokalsykehusene får lite oppmerksomhet. Disse behandler, i lag med kommunene, rundt 92 prosent av alle innbyggere som trenger helsehjelp.

Årsmøtet i Pensjonistforbundet Nordland er helt enig i advarslene fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin og øvrige advarsler fra leger i regionen. Vi vil på det sterkeste advare mot den foreslåtte sentraliseringa som vil føre til alvorlige brudd på spesialistbehandling til befolkningen i nord. Dette gjelder både eldre, trafikkskadde og fødende.