Vi trenger ei drosjenæring med ordnede forhold, der kundene får drosje når man trenger det, og sjåførene har en jobb å leve av. Frislippet som Høyre og Venstre sørget for i regjering fører til en utvikling der det blir overkapasitet i de største byene og dårligere vilkår for drosjesjåførene der. I Nord-Norge og resten av distrikts-Norge kommer det stadig flere beskjeder om folk som ikke lengre får tak i drosje når man trenger det. I tillegg har det de siste åra vært flere eksempler på svikt i pasienttransporten. Nå gjør vi grep for å snu denne utviklinga. Ei utvikling som kom som resultat av at forrige regjerings endringer med blant annet frislipp i antall løyvehavere, fjerning av behovsprøving og fjerning av krav om tilknytning til drosjesentral.

Det kommer nå på høring forslag som skal bidra til å stanse det frisleppet i næringa som høyreregjeringa vedtok i 2020, og gi bedre vilkår for de seriøse aktørene. Blant annet foreslår vil Arbeiderparti/Senterpartiregjeringa foreslå at kravet til takstameter skal opprettholdes. Man ønsker også å få på plass kompetansekrav til løyvehaverene og krav om bankgaranti for å få løyve. Kjøretøyet skal blant anna registreres i kjøyretøyregistret og ha taklampe, slik at det skal være lett for kundene å se at det er ei drosje man setter seg inn i. Takstameterkravet gir både trygghet for kundene og kontrollmulighet for styresmaktene – slik at man hindrer at useriøse aktører konkurrerer ut de seriøse. Tilknytning til drosjesentral er og viktig i denne sammenhengen.

Det blir også viktig å se på samordning av de offentlige innkjøpene innen pasient- og skoletransport (tilrettelagt skoleskyss eksempelvis) slik at man sikrer at de lokale drosjene kan delta i konkurransen og at offentlige innkjøp bidrar til å sikre tilgang på drosje i hele landet. Alt dette har den forrige Høyreregjeringa med Frp bidratt til å undergrave gjennom det frisleppet vi nå begynner å se konsekvensene av. Derfor er det viktig å få rettet opp i dette før det er for seint.

Drosjene står for en svært viktig del av transporttilbudet i lokalsamfunn i hele landet. De er tilgjengelige seint og tidlig for å sikre nødvendig transport av pasienter, skoleelever og alle andre som treng det. Da er det viktig at det er mulig å ha drosjevirksomhet som levebrød. Det vil Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå sørge for, etter forrige regjerings frislepp og undergraving av både drosjenæringa og tilbudet til innbyggere og lokalsamfunn i hele landet.