Fastlegene i Narvik er helt nødvendige for bemanningen på legevakta i kommunen.

Ordningen står nå i fare for å bryte sammen. Dersom vi ikke får flere leger inn til å dele på oppgavene, frykter vi at vil vil se leger velge seg bort fra kommunen. Vår kommune har vært lydhør ovenfor våre ønsker. Fra sentralt hold er forståelsen mindre, det er nå brudd i forhandlingene om betingelser på legevakt og i fastlegeordningen.

Legevakt er spennende, utfordrende og lærerikt og er en viktig del av fastlegejobben. For Narviks leger kommer imidlertid dette arbeidet på toppen av lange arbeidsdager på fastlegekontoret. Slik er det i store deler av landet.

Legevakt kan ikke lengre være et arbeid som ansees løsrevet fra dag jobben. Pasientene fortjener at legen de møter ikke har jobbet uforsvarlig lenge når viktige avgjørelser om liv og helse skal taes.

Vi krever at legevakt skal inn i den totale arbeidstiden til fastlegene. Undersøkelser utført av Helsedirektoratet har vist at det store flertallet av fastleger jobber betydelig mer enn fulltids uke på dagtid. Vi mener at den arbeidstid som kommunene kan pålegge fastlegene, ikke skal overstige 7 timer aktiv overtid på legevakt i uken på toppen av fastlegejobben, uten at den enkelte lege er enig.Vi mener også at maksimalt antall listepasienter må ned til 1000 pasienter per fastlege.

Dagens avtale om arbeidstid er utdatert og ikke tilpasset dagens virkelighet etter de økte arbeidsoppgaver som er pålagt fastlegene.

Fastlegene har en plikt til å gå legevakt, ved siden av alle oppgavene de har som fastlege. Ordningen er altså basert på et system der pressede fastleger ikke kan takke nei til vakt – uavhengig av vernet som gjelder arbeidstid ellers i samfunnet.

Så er det slik at noen leger, utfra sin erfaring, livssituasjon og personlige forhold ønsker og er i stand til å jobbe mye, og de skal fortsatt kunne gjøre dette - men da ut fra frivillighet. I Narvik har vi vært så heldige å ha hatt leger som har pendlet hit og tatt en betydelig andel legevakter hver måned. Dette er ikke sikkert vil vedvare.

I vår kommune har vi flere yngre leger som ønsker å ha en balanse mellom legegjerning og privatliv. Disse må da få anledning til å tilpasse dette gjennom å inngå avtale om hvor lange arbeidsuker de kan goda i fastlegejobben og legevakta sett under ett.

Helseministeren har vært tydelig på at arbeidsbelastningen for fastleger har blitt for høy og at antallet pasienter hver fastlege har ansvar for må ned. Vi krever nå at det settes handling bak ordene.