Gå til sidens hovedinnhold

Parkeringshus eller flat parkering?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Postlista Narvik kommune 28. april ligger en sak om mulig reguleringsendring av parkering ved Nye UNN Narvik:

Reguleringsendring av Detaljregulering Narvik sykehus.

3. Planområdet og virkninger

«Planområdet ligger på Furumoen på Narvikhalvøya i Narvik kommune. Planområdet vil bestå av eksisterende planområde for Detaljregulering Narvik sykehus, samt en utvidelse mot sør. Reguleringsendringen vil kunne berøre eiendommene 38/6, 38/43, 38/1, 38/152, 38/47, 38/115 og 38/187».

5. Tiltakets virkning på, og tilpasning til omgivelser

«Utvidelsen av planområdet grenser i vest til et utbygd boligområde, i sør til et næringsområde og i øst til LNFR-område. Området hvor plangrensen tenkes utvidet er allerede regulert til utbyggingsformål og sti. Stiatkomsten vil ivaretas i planforslaget og det tenkes også etablert en grønn buffersone mellom parkeringsplassen og eksisterende bebyggelse i sør og vest. Reguleringsendringer anses derfor å være formildende for nærmeste naboer sammenliknet med hva som er tillat utbygd i eksisterende reguleringsplan for området».

På mitt spørsmål til UNN om saken, svarer Åge Rødde, Prosjektleder Sykehusbygg HF:

«Nye Unn Narvik sykehus & helsehus som nå er under oppføring på Furumoen har p.t. to alternativer til parkering. I reguleringsvedtaket er det forutsatt parkeringshus som vurderes erstattet med flate parkering. Det er tilstrekkelig med areal for begge alternativer, og antall plasser vil også være likt. Hvis flate parkering velges blir det litt lengre avstand fra parkeringsplasser til ansatte til sykehuset og helsehuset. Prosjektet har som mål å avklare løsning for dette ila. inneværende år».

På meg virker det som at kommunen og UNN har en mulig plan om å ta hele tomta mot sør på 152 mål inklusive Statkraftbygget, kutter all skog helt til Statnett-tomta og gjør det om til flat parkering?

Dersom flat parkering velges, blir det nok ganske lang vei fra de bakerste parkeringsplassene til hovedinngang til sykehuset/helsehuset? Det blir også utfordringer med snørydding. Med et parkeringshus slipper man å tenke på snørydding av parkeringsplassene og så videre. Kanskje kan det være solceller på taket for belysning og så videre? Parkeringa vil nok dessuten være nærmere sykehuset.

For beboerne på Øvre Furumoen vil det nok bli stor forandring hvis kun flat parkering velges og dermed hogst av mye av skogen bak boligene og dermed tap av friområdet?

Kommentarer til denne saken