Det er ikke bare ved Helgelandssykehuset at man nå har fått korona inn på sykehuset, det gjennom en svensk sykepleiervikar som er blitt fritatt for karantene. Det samme har skjedd ved Nordfjord sykehus i Sogn og Fjordane gjennom en svensk vikarlege.

Det ble i fjor innført et krav i Smittevernloven om helseattest for utenlandske helsearbeidere, for å forhindre smitte av tuberkulose. Det er både forunderlig og skremmende at våre helsemyndigheter ikke er like strenge når det gjelder å hindre at koronasmitten kommer inn på sykehusene med utenlandske vikarer.

Det er helseforetakene, i vårt område Helse Nord, som har fått adgang til å gjøre unntak for sykehuspersonell som kommer fra høyrisikoland som f.eks. Sverige. At helseforetakene godkjenner en praksis ved sykehusene sine, der utenlandske vikarer fra høyrisikoland for koronasmitte slipper karantene før de slippes løs på ansatte og pasienter, det er både skremmende og uholdbart.

En ting er at de utenlandske sykehusvikarene fritas for karantene. Vi ser nå gjennom de to nevnte vikarsakene at sykehusene heller ikke gjennomfører det som da burde være det absolutte minstekravet for å hindre koronasmitte. Det er at vikarene fra høyrisikoland koronatestes ved ankomst til sykehuset. Og deretter ikke begynner arbeidet på sykehuset før et testresultat foreligger som viser at vedkommende ikke er koronasmittet. Det må sykehusansatte, pasienter og potensielle pasienter kunne forvente av en sykehusledelse som ønsker å sette sikkerheten til både sine pasienter og ansatte foran alt. De nevnte må også nå kunne forvente at de sentrale myndigheter griper inn og stopper helseforetakenes adgang til å gjøre unntak fra karantenekravet.