Pressens faglige utvalg: Fremover har opptrådt kritikkverdig

pfu-sort

pfu-sort

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: Fremover omtalte i juni en dom som gjaldt en nabostrid om en fortøyningsplass.

Klager er den omtalte saksøkeren, som reagerer på at det ikke fremkom av publiseringen at dommen ikke var rettskraftig, og at avisen ikke sjekket dette før publisering. Etter klagers mening har avisen dermed fremstilt dommen som endelig i sin omtale. Det finner klager forhåndsdømmende. Videre mener han at Fremover kun har valgt motparten som kilde og har referert saken både partisk og kommenterende. Klager viser blant annet til at avisen har omtalt ham som «vrien» i tittelen. Slik klager ser det, bør en dom omtales nøytralt og balansert.

Fremover opplyser at klager på publiseringsdagen gjorde avisen oppmerksom på at dommen ikke var rettskraftig. Avisen forklarer at klager da ikke ville si om saken ville bli anket. Etter Fremovers mening er det vanlig å omtale dommer når de foreligger, og følge opp eventuelle anker etc. Fremover opplyser også å ha omtalt anken. Avisen avviser at det er forhåndsdømmende å omtale en dom som fortsatt kan ankes. Fremover kan heller ikke se at den har publisert feil, og mener den hadde tilstrekkelig kildegrunnlag for det publiserte. Det vises til at omtalen er basert på domsutskriften, «der begge parters side omtales». For øvrig mener avisen å ha utvist hensyn i omtalen blant annet ved at ingen er identifisert.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) noterer seg at klager har anført brudd på en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP). Utvalget viser imidlertid kun til de punktene utvalget mener er nødvendige å omtale spesifikt i denne presseetiske vurderingen. Det gjelder for det første punkt 4.5: «Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.»

Som det fremgår av VVP 4.5 er den presseetiske vurderingen av forhåndsdømming knyttet til spørsmålet om skyld. Utvalget noterer seg at den omtalte saken handler om en interessekonflikt mellom naboer, og ikke påstander om lovbrudd og skyldspørsmål. Slik utvalget ser det, er det derfor vanskelig å snakke om noen forhåndsdom i dette tilfellet.

Utvalget forstår at klager reagerer på at det ikke opplyses at dommen ikke er rettskraftig. På generelt grunnlag vil utvalget anmode pressen om å informere publikum om hvorvidt en dom er rettskraftig eller ei. PFU har imidlertid ikke hatt praksis for å felle redaksjoner for en slik unnlatelse alene. Det er også relevant for vurderingen at Fremover fulgte opp og omtalte anken da den var en realitet.

Videre mener utvalget det var presseetisk akseptabelt at Fremover baserte omtalen på domsutskriften (jf. VVP 3.2). Det er vanlig praksis at mediene refererer fra rettsavgjørelser, og det er normalt ikke presseetisk påkrevd å kontakte partene og innhente samtidig imøtegåelse (jf. VVP 4.14) ved gjengivelse av en rettsavgjørelse, siden kontradiksjonen ligger til grunn for avgjørelsen. Det er imidlertid en forutsetning at omtalen er tro mot dommen.

Så langt utvalget forstår, har Fremover fått frem sakens faktum. Utvalget reagerer imidlertid på at avisen kommer med egne karakteristikker, blant annet at klager omtales som «vrien», og at dommen «oser av» at én part ikke ønsket løsning. Dette er en sammenblanding av fakta og kommentar som ikke hører hjemme på nyhetsplass, jf. VVP 4.2: «Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.» Utvalget er enig med klager i at det bør tilstrebes nøkternhet i rettsreferatet, ikke minst når det er snakk om omtale av en avgjørelse som fremdeles ikke er rettskraftig.

Fremover har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. september 2018

Alf Bjarne Johnsen,
 Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Nina Hernæs,
Sylo Taraku, Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim.

Artikkeltags