Narvik kommune har like før jul lagt ut en stor og viktig reguleringsplan til offentlig ettersyn, «Forslag til områderegulering for Frydenlund.» Selv om planen er lokalisert til en mindre del av Frydenlund, vil den berøre store deler av innbyggerne i Narvik, da planforslaget innebærer en konsentrasjon av kommunens skole- og idrettsaktiviteter. Den inneholder også store endringer i kjøre- og parkeringsmønster i området rundt skolekvartalene og idrettens hus. Planen ligger digitalt på kommunens nettside under «Vis alle kunngjøringer og høringer». Jeg anbefaler alle interesserte til å ta en titt på det omfangsrike materialet som er lagt frem. Uttalelsesfrist er 4.februar.

Jeg vil bare her ta frem planens omtale av temaet bygningsvern / Gymnaset.

Jeg har tidligere i planprosessen påpekt verdien av bygningen som inneholder Frydenlund videregående skole, tidligere Narvik Gymnas. Kulturminnemyndigheten i Nordland har kommentert dette innspillet med følgende uttalelse dat.18.10.2019:

«Når det gjelder Frydenlund videregående skole, tegnet av to «gjenreisingsarkitekter» i 1956; Cappelen og Rodahl, så er vi gjort kjent med innspillet fra arkitekt Eli Guneriussen, som mener det er beklagelig at bygningen skal rives, siden den har kulturminnekvaliteter. Vi deler denne oppfatningen, isolert sett, men det har hatt betydning for vår vurdering at bygningen ikke er oppført i Narvik kommunes Temaplan for kulturminner i Narvik. Videre også at Cappelen og Rodahl er representert med andre, og etter vårt syn, viktigere bygninger i Nordland, som f.eks. Aspåsen skole og den gamle svømmehallen i Bodø (Rodahl).»….. «Etter en helhetlig vurdering vil vi ikke i denne saken motsette oss at skolen rives for å gi plass til en ny og moderne skole.»

Det må sies at kulturminnemyndigheten her gjør en usedvanlig arrogant nedvurdering av bygninger i Narvik i forhold til bygninger i Bodø, angivelig bare fordi bygningene ligger i samme fylke. Hadde Narvik nå tilhørt Troms, hadde altså skolebygningen kunnet være verneverdig!

Jeg holder fast ved at Frydenlund videregående skole er en viktig bygning for Narvik, og anbefaler at den innpasses i fylkeskommunens planer for samlokalisering av videregående skoler, og at man derfor i den videre planleggingen bruker Nordland fylkeskommunes «Alternativ 2.1 Rehabilitering og tilbygg, Frydenlund: Her er det forutsatt at administrasjonsfløyen fra 1998 rives, mens hovedbygget rehabiliteres»