Ramsund er klar for kamp

Helene Berg Nilsen (AP), ordfører, Tjeldsund kommune

Helene Berg Nilsen (AP), ordfører, Tjeldsund kommune Foto:

Av

Stortinget har fått regjeringas forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren. Her har regjeringa lagt fram mye bra for ei styrking av Forsvaret i nord. Den har også utnevnt en spesialsoldat til ny forsvarssjef. Det lover godt for den spisseste enden av Forsvaret – også i nord!

DEL

KronikkDet er mye bra i regjeringas utkast til ny langtidsplan. Men det er også svakheter. Det har Forsvarsforum Nord – der Tjeldsund kommune deltar i lag med sju andre kommuner og fire regionråd, samt Troms og Finnmark fylkeskommune – påpekt. Det har vi gjort i vårt «Forsvarsdokument Nord 2020» og i den nylig avholdte stortingshøringa om planen.

Dét har også et flertall i Stortingets utenriks- og forsvarskomité påpekt. Derfor blir planforslaget (Prop. 62 S) sendt tilbake til regjeringa for konkretisering. Det bør føre til en tydeligere og mer forpliktende plan – uten at det svekker de fornuftige forslag som allerede ligger inne om en styrking av Forsvaret i nord.

Til dette hører den foreslåtte styrking av Ramsund orlogsstasjon. Det er duket for ny kamp for langtidsplanen i Stortinget til høsten. For Tjeldsunds del kan vi si oss klare til kamp for Norge, mer enn til kamp om planen. Eller mer presist: «Vår» base, Ramsund orlogsstasjon, er klar til kamp. Og den blir enda bedre rusta for kamp hvis Stortinget vedtar foreslått forsterking av basen!

Kysten og Ramsund

Det er et tydelig nordområdefokus i forslaget til ny langtidsplan, som det er venta at Stortinget vil vedta før sommeren. Det er bra – og nødvendig. Det er klare føringer for å styrke Ramsund orlogsstasjon også. Det legges opp til, skriver regjeringa, at den «får en utvidet rolle som Sjøforsvarets base i nord», og den skal videreutvikles, «inkludert kaianlegg, lagring av ammunisjon, logistikk og vedlikehold».

Dette er godt nytt, og helt i tråd med det vi fra Tjeldsund, og støttet av våre allierte forsvarskommuner og fylket, har spilt inn det siste halvåret.

Dermed legges det også bedre til rette for å kunne forsvare kysten i nord, også fra Ramsund, i tillegg til fra Trondenes og Sortland, og andre baser og anlegg. Men det er ikke minst kystforsvaret vi er kritisk til i framlagt langtidsplan. Verken her, eller i Forsvarssjefens fagmilitære råd fra i fjor høst, er kysten spesifikt omtalt. Samtidig, og som vi fra vår kant sterkt har framholdt, er kysten særdeles viktig.

Norge er en kyststat, og både forsvar og sivilsamfunn er svært avhengig av kysten, inklusive for mottak av allierte styrker og framføring av militært materiell så vel som sivile forsyninger. Det er krevende nok i fred; verre vil det bli i krise og krig.

Ekspertisen ved Sjøkrigsskolen har framholdt kysten som et spesielt sårbart område, som vi nå ikke har godt nok militært grep om. Derfor har vi gjennom Forsvarsforum Nord bedt om at det utarbeides en egen «Kystmaktutredning».

Ramsund og spesialstyrker

Marinejegerkommandoen ble flytta fra Ramsund til Haakonsvern i 2012. Fortsatt er MJK mye til stede her, men ikke på permanent basis. Det samme gjelder den norske Minedykkerkommandoen og allierte spesialstyrker.

Nordfra har vi lenge argumentert for behovet av større nærvær av spesialstyrker også i Nord-Norge, inklusive i form av en permanent stasjonering. Én av grunnene er fordi terror jo også kan ramme oss, like mye som Sør-Norge, og vi trenger også styrka beredskap for kontraterror. Og for stasjonering av spesialstyrker i nord er Ramsund det naturlige valget. Regjeringa foreslår å etablere en ny spesialstyrke-enhet, Special Operations Task Group. Det gis ikke noen klare signaler om den skal operere fra Ramsund, men det får vi tro. Og velkommen skal den være!

Hjertelig velkommen skal den nye forsvarssjefen, generalmajor (og snart firestjerners general) Eirik Kristoffersen fra Bjerkvik være! Én av hans spesialiteter fra tida som spesialsoldat er dykking. Vi er trygg på at han snart vil dykke dypt inn i den videre forsterkninga av Ramsund orlogsstasjon – og behovet for spesialstyrker.

Tjeldsund i forsvarspolitikken

Som én av mange allierte forsvarskommuner fra det nordlige Nordland, Troms og Finnmark har Tjeldsund det siste halvåret vært aktivt engasjert i forsvarspolitikken. Vi var i oktober i fjor (da som Tjeldsund og Skånland) med på et felles innspill til Forsvarsdepartementet, og på et dialogmøte med forsvarsministeren i november.

Vi har også sendt inn egne skriftlige innspill fra Tjeldsund, sist til den nyss avholdte høringa i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Her har vi bl.a. forslått at Stortinget støtter opp under regjeringas planer for Ramsund orlogsstasjon, men også at nasjonalforsamlinga fastslår behovet for stadig tilstedeværelse av nasjonale spesialstyrker i den nordlige landsdelen.

Dermed har vi fra Tjeldsund fremma mange av de behov og forslag som ligger inne i forslaget til langtidsplan – og som vi skal arbeide for blir med videre. Vi skal være edruelige nok til å ikke påta oss æren for at det er blitt slik, men vi velger å tro at det hjelper å stå sammen, være tydelig – og holde ut. Og vi tenker å holde ut til langtidsplanen er endelig vedtatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags