Det skriver Nordland Høyre, FrP og Venstre i en felles pressemelding.

Nordland har mange skredutsatte veistrekninger, slik at denne bevilgningen vil hjelpe godt på å få skredsikret enda flere Nordlandsveier – sier stortingsrepresentant og medlem av transport og kommunikasjonskomiteen, Jonny Finstad (H)

I statsbudsjettet for 2019 forslår regjeringen nær 1,1 mrd. kroner til skredsikring på riksveier, og nær 800 mill. kroner i øremerkede midler til skredsikring av fylkesveiene

Arne Ivar Mikalsen fra Nordland Venstre er svært tilfreds med regjeringens offensive satsing på skredsikring. Dette vil bidra til å gjøre Nordlandveiene tryggere.

For riksveier er det i Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 lagt opp til et årlig gjennomsnitt for skredsikring riksveier på om lag 590 millioner kroner i første seksårsperiode. I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått bevilget 1 093,4 millioner kroner.

Med bevilgningen for 2019 er regjeringen dermed godt i rute for å oppfylle NTP.

Dette viser at regjeringen følger opp den svært ambisiøse satsingen i Ntp. Også på dette samferdselsområdet setter regjeringen historiske bevilgningsrekorder, forklarer Hanne Dyveke Søttar, stortingsrepresentant(Frp) i pressemeldingen.