Rassikring av vei skal gjøres uten bruk av bompenger. Alle har rett til trygge veier, uansett hvor i Norge vi bor. Eksempelvis i Narvik har det gått mange ras bare det siste året. Vi kan nevne Skjomenveien, Beisfjordveien, og ved Leirviktunnelen. Ved Leirvik er per tiden veien stengt på grunn av ny rassikring, grunnet ras våren 2020. For denne biten vei har det over år vært betalt bompengeavgift for rassikringen av denne strekningen. Fagforbundet Nordland mener at rasutsatte strekninger må bli utbedret og sikret uten at dette gjøres gjennom bompenger.

Bompenger er en usosial, flat skatt som rammer de svakest stilte i samfunnet uforholdsmessig hardt. Rassikring av utsatte vegstrekninger i Nordland burde derfor heller finansieres gjennom økte statlige bevilgninger med formål om å fullfinansiere regionreformen, slik at fylkeskommunen kan utføre sine nye lovpålagte oppgaver på en fullgod måte.

Klimaet har forandret seg og bidrar sterkt til at det de siste årene har gått flere ras rundt omkring i Norge. Det er derfor særlig viktig at vi kommer i gang med å sikre veier for framtiden ved første anledning. Fagforbundet vil derfor arbeide for at stortingsvalget i 2021 vil resultere i et regjeringsskifte, hvor ny regjering består av partier som tar Nord-Norge og finansiering av statlige arbeidsoppgaver på alvor.