Ofoten Regionråd foreslår å flytte Europavei 6 (E6) bort fra sambandet Bognes/Skarberget – og over til sambandet Drag/Kjøpsvik og Kjøpsvikveien (Rv827). Ofoten Regionråd foreslår å legge ned sambandet Bognes/Skarberget. Ofoten Regionråd foreslår å flytte trase for Nord-Norge-bussen Bodø/ Narvik – fra sambandet Bognes/Skarberget og over til Kjøpsvikveien – og sambandet Drag/Kjøpsvik.

Dette innebærer at alle med tilknytning til området Skrovkjosen og Skarberghalvøya - mister dagens eneste kollektivtilbud – og blir satt 100 år tilbake i tid. Også områder på vestsiden av Tysfjorden – som Korsnes, Bogstranda, Storjord og sørover mot Dragskrysset - vil oppleve negative konsekvenser dersom forslagene blir gjennomført. Nå kjører Nord-Norge-bussen Bodø/ Narvik gjennom området – som er den korteste veistrekningen mellom Bodø og Narvik - og gir et nødvendig og brukbart kollektivtilbud på strekningen.

Dette gjør det mulig å bo/oppholde seg i området - og kunne reise til og fra hver dag – samt korrespondere med tog på Fauske, fly i Bodø og på Evenes - samt korrespondere med andre bussforbindelser - som for eksempel til Tromsø, Harstad, Sortland og Svolvær. Alle disse mulighetene vil forsvinne dersom Regionrådets forslag blir gjennomført – og er en kommunikasjonsmessig katastrofe for området.

Når det gjelder buss-tilbudet for tettstedet Kjøpsvik, er det fra tidligere etablert tilbringertjeneste inn mot Nord-Norge-bussen – ved Sætran og ved Drags-krysset. Dette fungerer godt, og som koster relativt lite. Dessuten går det ekstra bussrute mellom Kjøpsvik og Narvik via Ballangen til andre tidspunkter på dagen.

Kjøpsvik får ikke noe bedre busstilbud ved å lede Nord-Norge-bussen over på Kjøpsvikveien slik Regionrådet hevder. Å endre på dagens trase-valg er samfunnsmessig meget uheldig når vi ser at kollektivtilbudet for Skrovkjosen og Skarberghalvøya – og i andre områder – blir fullstendig rasert.

I tillegg til dette foreslår Regionrådet å flytte E6 og Nord-Norge-bussen til en særdeles rasutsatt veistrekning – Kjøpsvikveien – som vil kunne være stengt av snøras på flere steder, og flere ganger i løpet av vinteren.

Med dagens E6-trase over Skjellesvikskaret – er sannsynligheten for stengt Ev6 mye mindre. Dessuten kan all snøskredfare over Skjellesvikskaret elimineres – med et enkelt grep. Dette gjelder ikke snøskredfaren langs Kjøpsvikveien – der snøras kan gå på flere forskjellige steder. Kjøpsvikveien - Rv827 - er dessuten bygget som riksvei, ikke som europavei. Den er smal, med 5 lave, trange og krokete tunneler.

Det må her nevnes at forslagene fra Ofoten Regionråd opprinnelig kommer fra ordføreren i Tysfjord kommune – Tor Asgeir Johansen, som 29. mai 2019 gikk ut i lokalavisa Fremover med sine personlige betraktninger. Det er forstemmende å se hvordan Tysfjords ordfører velger å ødelegge kommunikasjonene og beboeligheten innen egen kommune istedenfor å arbeide for forbedringer.

Så skal det nevnes at Tor Asgeir Johansen - også er leder for Ofoten Regionråd.

Vi håper at de foreslåtte endringer i trase-valg for E6 og for Nord-Norge-bussen ikke blir gjennomført. Det er rundt 40 jordeiendommer i det rammede området med påstående hus. Beregner vi forsiktig fire aktive personer per eiendom, angår dette 160 personer. Det er også cirka 70 hytteeiendommer i området som, forsiktig regnet, brukes av minst 400 personer. I sjøen rundt området finnes det hummer, krabbe, villaks, kveite, torsk og makrell, som er viktig for rekreasjon og trivsel for folk.

Folket i området trenger kollektivtilbudet, slik det er i dag ved at Nord-Norge-bussen fortsatt får kjøre langs dagens E6-trase.

Med hilsen

Skarberghalvøya Grunneierlag, 28 jord-eiendommer – cirka 120 personer. Skrovkjosen Grunneierlag, 11 jord-eiendommer – cirka 45 personer. Cirka 400 personer – med tilknytning til cirka 70 hytte-eiendommer i området.