Gå til sidens hovedinnhold

Rødt utfordrer fylkestinget på vindkraft

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nedbygging av verdifull natur er ikke en god klimaløsning. Den siste rapporten fra FNs naturpanel viser at tapet av natur og arter regnes som en like alvorlig trussel som klimaendringene. Nedbygging av natur er den viktigste årsaken til at arter og naturtyper er truet. 90 prosent av alle rødlista arter i Norge trues nettopp på grunn av arealendringer.

Ødelagte økosystemer gjør natur og mennesker langt mer sårbare for klimaendringene. Myr og skog er viktige både som karbonlagre og som beskyttelse mot flom og tørke. Å bygge vindkraftverk i store, sammenhengende naturområder er ingen løsning på klimakrisa.

I dag skjer utbygging av vindkraft i kyst, hav- og fjellområder der konsesjon aldri skulle vært gitt. Sterke kapitalinteresser legger press på politiske partier og ulike tankesmier for å få fortgang i nye og ulønnsomme prosjekter. Utbygging skjer på tross av dårlig faggrunnlag, og resultatet er at store naturområder ødelegges.

Flere lokalsamfunn kjemper mot det de opplever som rasering av sine utmarksområder og rekreasjonsområder ved bygging av store landbaserte vindmølleparker. Hver vindturbin trenger nærmere 1 km anleggsvei samt nesten en fotballbane til oppstillingsplass. Aktiviteten er stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene. I tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer områdene.

Vi ser med bekymring på hvilke konsekvenser videre utbygging av vindkraft vil kunne få for bosetting, attraktive byer og lokalsamfunn og næringsliv i Nordland.

Equinor, Aker og andre har nå en offensiv for en storstilt utbygging av flytende havvind. Det krever enorme subsidier, og vil i stor grad komme i konflikt med fiskeriinteresser fordi de må plassere på samme dyp som bankene hvor fisket foregår. Landbasert vindkraft ødelegger utmarksbeiter og arealer sauenæringa og reindrifta i Nordland er avhengig av. I tillegg ser vi stadig flere konflikter mellom naturbasert reiseliv og vindkraftutbyggerne.

Tiden for vindkraftutbygging bør være over. Ingen vindenergiproduksjon kan konkurrere kostnadsmessig med utbygd vannkraft i Norge. Av NVE sine rapporter fremgår det at vindkraft på land minst vil være en halv gang dyrere enn utbygd vannkraft. Bunnfast havvind to til fire ganger dyrere enn vannkraft i Norge og flytende havvind fire til fem ganger så dyrt som allerede utbygd vannkraft i Norge.

Om det skulle bli dokumentert et større elektrisk energibehov enn dagens i Norge, vil teknologiske utbedringer og noe utvidet kapasitet kunne gi fire til femten terrawattimer i tillegg fra allerede utbygd vannkraftanlegg. Imidlertid skattlegges vannraft hardere enn noen annen næring i Norge, også olje og gass. Dette hindrer lønnsomme investeringer i vannkraft.

Rødt vil derfor utfordre fylkestinget til å være med på å støtte følgende forslag til vedtak:

1. Alle nye vindkraftanlegg på land og til havs i Nordland stanses

2. Kutt i grunnrenteskatten for vannkraft for å fremme nyinvesteringer i eksisterende vannkraftverk.

3. Alle gitte vindkraftkonsesjoner som har konsekvensutredninger som er eldre enn 5 år, må gjennomgå ny konsesjonsbehandling. og konsesjonshavere som søker om utsatt oppstart av drift, må få avslag.

4. Vindindustrien må få automatisk avslag i alle reindriftsområder

5. Arealavklaringene i vindkraftsaker må flyttes fra energiloven til plan- og bygningsloven og gjennomføres som ordinære planer.


Kommentarer til denne saken