Gå til sidens hovedinnhold

Rødt vil sikre åpenhet og demokrati

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Å være en ja-kommune innebærer langt større forpliktelser enn å tilrettelegge kun for næringsliv.

Det er også et ja til aktivt samspill med befolkninga, der man ivaretar livskvalitet og forutsigbarhet i de kommunale politiske prosessene på en åpen og demokratisk måte.

Å øke tillit og samspill med befolkninga og slik skape forutsigbare rammer for næringslivet, er grunntanker som jeg og laget representerer.

Prinsippet velferd uten profitt underkommuniseres i Narvik og motsetningene i verdigrunnlaget mellom de mer liberale partiene og de partiene som springer ut ifra en sosialistisk tradisjon og Rødt som faktisk er et sosialistisk parti, er vesentlig.

Vi må ta godt vare på de arbeidsplassene som vi allerede har.

Barnehagene vil gjøre en bedre jobb for kommunen når de er underlagt offentlig og ideell drift i motsetning til når de har eiere som har driftsoverskudd som det bærende mål, regulert via aksjeloven. Vi ønsker ikke å øke antallet kommersielle barnehageplasser og vil sikre at ansatte i private barnehager har allmengjort gode lønns- og pensjonsavtaler, når avtaler skal fornyes.

Rødt vil ha forsøksordninger på leksefri skole. Skolearbeid gjøres best på skolen. Leksefritak vil frigi tid for lærerne, fra lekseretting, samtidig som det ikke stjeler fritid og virke sosialt utjevnende. Rødt vil satse på å øke kvaliteten på skoletimene heller enn å øke antall timer. Ja til sterkere fokus på tiltak som påvirker og bedre læringsmiljøet.
Derfor: Ja til miljøterapeuter inn i Narvik-skolen. Rødt vil beholde dagens skolestruktur.

Kommunene har fått økt ansvar innenfor velferd uten at det har fulgt finansiering med når ansvar har blitt overført. Brukernes behov, og ikke kommunens økonomiske begrensninger skal sette standard for eldreomsorg. Kommunene må tilføres økte statlige tilskudd for å dekke driften av eldreomsorgen på en tilfredsstillende måte. Ingen privatisering vil demme opp for behovet for økt sentral overføring.

Rødt vil ha forsøksordninger med 6-timersdag ved institusjoner med høyt sykefravær. Finansieringa kan hentes fra vikarbudsjettet. Rødt vil ha økt fokus på kompetanseheving i bedrift.

Kommunene har gjennom lovverket forpliktelser som sikrer åpenhet og demokrati, som regulerer likebehandling og habilitet, og som regulerer rett til innsyn i sakspapirer, kommunikasjon og økonomi.
Forvaltningsloven, Offentlighetsloven og Arkivloven sørger for dette.

Valgfriheten som er viktig, er å kunne velge hva en vil ha hjelp til, og når hjelpen trengs, ikke hvilken logo som står på uniformen. Disse interessene vil ikke ivaretas tilfredsstillende gjennom økt privatisering av helsetjenesten.

Vi vil jobbe imot privatisering og konkurranseutsetting i alle offentlig finansierte tjenester.

Velferdsprofitørene er organisert som aksjeselskap og følger aksjeloven. Størst mulig overskudd til eierne er fremste mål. Åpenhet og demokrati forhindres effektivt.

Gratis parkering bør etableres i innfarten til byen, med kollektivløsninger inn og ut av, slik at det blir enklere for den enkelte å bidra til et bedre bymiljø. Det bør være gratis parkering for forflytningshemmede i sentrum. Det er fint å se at universell utforming prioriteres og arbeidet med tilpasset tilgjengelighet for alle bør viderføres, i nært samarbeid med brukerorganisasjoner.

Arealendringer er som kjent den største trusselen mot biologisk mangfold. Klare rammer for ønsket utvikling er et redskap som må skjerpes slik at vi oppnår ei god og hensiktsmessig utvikling. Vi trenger et samfunn som tar hensyn til naturen og gir menneskene høy livskvalitet, men da må bruken av naturressurser styres innenfor rammene av naturens tålegrenser. Vi er nødt til å prioritere økt gjenbruk og fortetting av arealer som allerede er utsatt for inngrep. Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat. Å bygge ned matjord er kortsiktig og uklokt.

Ikke en dråpe mer avfallsstoffer fra havbruksnæringa ut i fellesskapets arealer! Omstilling og nye arbeidsplasser sikres best ved å gi langsiktige og forutsigbare rammer for arealbruk blant annet til næringsvirksomhet, for å skape sosialt bærekraftige samfunn og for å ivareta fellesskapets forpliktelse for å snu nedbygging av vannkvalitet og natur. -Nei til oppdrett i åpne anlegg!

Å prioritere miljø- og klimavennlige løsninger vil alltid lønne seg. Kommunene som store lokal innkjøpere bidrar til grunnlag for etterspørsel, markedets prioriteringer og derav prisutvikling, til gode for alle. Tenk globalt, handle lokalt!

Bruk stemmeretten! Godt valg!

Kommentarer til denne saken