Hvem har energimakten i denne verden?

Putin har den!

MAO - fortidens store sønn av Kina - sa følgende før han døde i slutten av 1970 tallet!

Det neste store globale krakket kommer til å skje i Europa - og no er vi der - om vi vil eller ikke må vi desverre ta det inn over oss!

Norge er et relativt lite land i global sammenheng. Ett av unntakene er naturgass der vi er verdens tredje største eksportør. Norsk sokkel forsyner i dag EU med ca. 25 prosent av sitt totale årlige gassforbruk, noe som gjør Norge til en stormakt i det europeiske energimarkedet!

De innførte sanksjonene mot Russland, hvordan virker de?

Putin sitter med alle Ess i ermet!

De fleste land i Europa er i dag fullstendig avhengig av russisk gass som forsyner EU med 40 prosent av sitt forbruk!

Hvor naiv kan vi sitte her og være - og som vi i stor stil fortsetter og være!

Sanksjonene som er innført, og hele verden er enig i - vil ikke hindre at Russland fortsetter å kapitalisere seg på levering av gass til Europa, for det finnes ikke i dag kortsiktige alternativ til russisk gass!

Dette avhengighetsforholdet gir Putin betydelig energimakt, som han også vet hvordan han kan bruke geopolitisk og som sitt største ledd i sin krigføring i Europa!

Putin har spekulert lenge på dette - og har desverre en langsiktig plan som kommer til å ramme Europa meget hart å lidende!

Han har med visse melomrom bremset opp leveranse av gass til europa - for å presse opp behov og økte priser - og der befinner vi oss i dag!

Som eneste parti har Frp. hele veien argumentert for at energi- og klimadebatten handler om energimakt! Dem har advart mot at de som tror at verden blir bedre dersom vi avskaffer norsk gassproduksjon - og dermed gir Putin monopol på gassleveransen til Europa - tar grundig feil!

Så noen ord til dere naturvernforkjempere:

Vet dere hvordan fotosyntesen fungerer?

Den heter også karbondioksydasimulasjon!

CO2 hysteriet:

I uendelige mange år låg nesten hele europa under is (istiden)!

Hva skjedde i alle disse år?

Hvor mange uendelig år tok det før isen smeltet - og vi er der vi er i dag?

Hva skjedde under den tiden?

Husk - en menneskealder er bare et lysglimt i det store tidsperspektivet!

Våre iherdige poitikere, nasjonalt og globalt har i lengre tid drevet en kamp for å få ned CO2 utslippet, for dermed å bremse den globale oppvarmingen!

Hva har de lykktes med?

De har oppnåd og bruke miliardsummer av penger - og å bremse en normal utvikling av industri og fred i verden!

Hallo - er det lov for en vanlig mann å stanse opp og tenke lit ......!