«Vi samer har ikke bidratt til den klimasituasjonen som er nå. Likevel forventer noen at vi skal betale med naturressurser for å få redusert utslippene.»

Dette uttalte sametingsråd Silje Moutka i et intervju med Klassekampen 27. oktober. Et intervju hvor det framgikk at Sametinget har bevilga kr. 400.000 til ei rettssak for å få stansa den planlagte gruvedrifta i Repparfjord i Finnmark.

Det er smått utrolig at Moutka, som også er NSR sin nye presidentkandidat ved Sametingsvalget neste år, kan få seg til å påstå at samene er uten ansvar for klimasituasjonen og heller ikke er villig til å bruke naturressurser for å møte klimautfordringene.

FNs klimapanel (IPCC) har slått fast at menneskeskapte utslipp av klimagasser – særlig CO2 – er hovedårsaken til klimaendringene. Den største kilden til klimagassutslipp er produksjon og bruk av energi. Økt forbruk av varer og tjenester har bidratt til meir transport, meir bruk av ressurser og større utslipp av klimagasser.

CO2-utslipp for samer og nordmenn

Det er ukjent for meg at samene i Norge har stått utenfor den sterke forbruksveksten som vi har hatt i vårt land. Også samene kjører meir bil. De flyr meir. Og de reiser meir på turer til utlandet.

Det er også ukjent at samene bruker mindre fossilt drivstoff enn nordmenn. Reindriftsnæringa har i løpet av de siste 30 åra blitt motorisert ved bruk av snøskuter, terrengkjøretøy og helikopter. Framkomstmidler som bruker fossilt drivstoff.

Norge har økt sine CO2-utslipp med henimot 30 % siden 1990. Vår olje- og gassproduksjon er hovedårsaken til denne økninga. Denne produksjonen har gitt oss en enormt oljefond. Et fond som vi bruker en stadig større andel av for å sikre velferd både i by og land. Også for samene i Norge.

Det er inntektene fra vår rolle som olje- og gassnasjon som har gjort det mulig å bruke milliardbeløp over Statsbudsjettet hvert eineste år til samene. I budsjettforslaget for 2021 er det satt av nesten 1,3 millioner til samiske formål. Dette kommer i tillegg til det samer tilgodeses med i egenskap av å være innbyggere i Norge på linje med nordmenn.

Moutkas påstand om at «vi samer» er uten ansvar for klimasituasjonen, mangler på denne bakgrunn enhver rot i virkeligheten. Samene har minst like stort ansvar som Norges øvrige befolkning for å bidra med tiltak slik at verden kan nå de mål som også vi har forplikta oss til gjennom Paris-avtalen.

Naturressurser

Når Moutkas ikke vil bidra med naturressurser for å få redusert utslippene, kan det virke som om hun meiner disse ressursene eksklusivt tilhører samene. Dette er selvsagt ikke tilfelle. Kobberet i Repparfjord tilhører ikke samene meir enn det tilhører andre nordmenn.

I debatten om vindkraft er det mange motstandere som argumenterer med at vi i Norge har strøm nok og at vi ikke har noe ansvar for å erstatte kullkraft og andre fossile energikilder i Europa med fornybar energi. De vil at vi i Norge skal være oss sjøl nok.

Jeg konstaterer at det er den samme egoistiske holdninga som NSR sin nye presidentkandidat forfekter. Bare med den forskjellen at det for henne handler om et enøyd fokus på samene. Å ta konsekvensen av at klimaendringene rammer heile verden, og særlig fattige land, er visst en fremmed tanke for henne.

At Moutka og NSR - med penger Sametinget har fått fra staten, nå vil prøve å sabotere ei gruvedrift som både statlige og kommunale myndigheter har sagt ja til, er rimelig uhørt. Men det er faktisk enda verre at de med ei slik holdning også saboterer de forpliktelser vi som land har påtatt oss i Paris-avtalen.

Det er også betimelig å stille spørsmål til de andre partia som er representert på Sametinget, herunder Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Nordkalottfolket:

Er dere enige med NSR i at «vi samer» er uten ansvar for klimasituasjonen?