Over 1000 personer har valgt å melde seg inn i Sametingets valgmanntall siden valget, men ingen av disse har ikke fått svar på sin innmeldingssøknad. Nordkalottfolket har i flere omganger blitt kontaktet av personer som har meldt seg inn i Sametingets valgmanntall i høst. Disse har ikke engang fått svar fra Sametinget om at innmeldingssøknaden er mottatt. Av den grunn har Nordkalottfolket sendt henvendelse til Sametinget for å forhøre oss om hvorfor innmeldingssøknader ikke er blitt besvart.

Svaret vi fikk fra Sametingets administrasjon forteller oss at Sametinget rett og slett ignorerer Forvaltningsloven. Denne loven gir enkeltpersoner rett til foreløpig svar innen en måned dersom man ikke kan fatte beslutning innen den tid. Det er skuffende at Sametinget hever seg over enkeltpersoners rett til å motta svar fra det offentlige. En ting er at dette er lovstridig, men det er også et demokratisk problem.

Et demokratisk problem

Flere av henvendelsene vi har fått, har vært fra personer som vil melde seg inn i Sametingets valgmanntall slik at deres barn og barnebarn skal gis mulighet til å delta i det samiske demokratiet, om de ønsker det i fremtiden. Men når man ikke opplever at søknaden ikke blir besvart at det er mottatt engang, er dette et sterkt signal på at man ikke er ønsket som medlem i valgmanntallet. Sametingets lefling med Forvaltningsloven er dermed et demokratisk problem, og bidrar til et bilde om at det samiske demokratiet ikke har plass for alle samer-

Sametinget beklager til Nordkalottfolket og viser til ressursmangel som årsak til at de ikke sender svar på innmeldingssøknadene.

Saken sendes til kontrollutvalget

Sametinget kan ikke vise til ressurssituasjonen når man velger å bryte Forvaltningsloven. Det som er lovpålagt må prioriteres, deriblant å sende svar på innmeldingssøknader. Med høstens skandaløse valggjennomføring som bakteppe, hadde det vært å forvente at Sametinget gjør sitt ytterste for at det de selv har kontroll på utføres i henhold til både lov og forventninger. Dessverre viser denne saken at Sametingets egen holdning til det samiske demokratiet ikke er noe stort bedre enn flere kommuners stemoderlige behandling av sametingsvalget. Det samiske demokratiet fortjener bedre fra Sametinget og vi sender derfor saken videre til Sametingets kontrollutvalg.