– Må synliggjøre samisk språk

SPRÅKLØFTET: Sametingspresident Aili Keskitalo inviterer til språkløftet.

SPRÅKLØFTET: Sametingspresident Aili Keskitalo inviterer til språkløftet.

Sametinget vil styrke og utvikle samisk språk. Nå inviterer de til språkløftet.

DEL

Med språkløftet lanserer sametingsrådet nå en rekke konkrete tiltak innenfor ulike innsatsområder. Noen av tiltakene vil Sametinget selv gjennomføre, andre tiltak krever samarbeid med andre aktører, skriver Sametinget i en pressemelding.

– Vår viktigste oppgave er å skape rom for samiske språk og gi tilgang til språk. Det innebærer at vi må legge til rette for opplæring i samisk og bruk av samisk på alle arenaer i samfunnet. Vi må også synliggjøre samiske språk i det offentlige rom og skape gode vekstvilkår for språkene, sier Sametingspresident Aili Keskitalo.

I pressemeldingen skriver Sametinget blant annet:

«Språkpolitikken må dra i samme retning, enten det skjer i de samiske språkmiljø eller institusjoner lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Med en helhetlig og samstemt språkpolitikk der nasjonale, regionale og kommunale myndigheter og aktører spiller på lag skal vi legge til rette for at de samiske språkene er naturlige, samfunnsbærende og levende språk i samfunnet. Dette er visjonen i Sametingsrådets strategier for samiske språk – Språkløftet.»

I fellesskap

Et av hovedbudskapene i språkløftet er likevel at et solid løft for de samiske språkene må det samiske samfunnet ta i fellesskap.

– Sametinget er avhengige av at offentlige og private aktører og institusjoner tar et ansvar for styrking av samisk språk, og bidrar til at samisk språk synes i samfunnet. Vi vil derfor invitere og oppfordre alle næringslivet, institusjoner, organisasjoner, private og offentlige aktører og deg til å bidra til et språkløft. Vi vil at hver og en skal ta ansvar lokalt, regionalt eller nasjonalt for å synliggjøre og bruke samiske språk.- sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Synliggjør samisk språk

Min bozu, en nyoppstartet reinslakteribedrift, er et eksempel på hvordan samisk språk synliggjøres. Bedriften bruker samisk språk på alle sine produkter, logo, i annonser og i informasjon på både sosiale medier.

– Vi ønsker flere slike bidrag. Og vi vil at det skal være naturlig at samisk og norsk synes side om side, enten det gjelder på matvarer, annonser eller på sosiale media.

– Videre vil vi at alle aktører i større grad skal etterspørre språk – og kulturkompetanse, og slik bidra til at kompetansen oppleves som verdifull og nyttig. Private og offentlige aktører bør også aktivt arbeide for å rekruttere samiskspråklig kompetanse til sine fagområder. Dette betyr å oppsøke studiesteder, gi signaler om hvor etterspurt samisk språk er og få ut informasjon om ulike karrieremuligheter, sier Keskitalo.


Artikkeltags