Kronikk

LEVE og Unge LEVE deltar nå i regjeringens arbeid med ny nasjonal handlingsplan for selvmordsforebygging i Norge. Vårt hovedbudskap er at selvmord må anerkjennes og prioriteres som et av landets største samfunns- og folkehelseproblem.

10. september markerte LEVE Verdensdagen for selvmordsforebygging over hele landet. Et positivt bakteppe for markeringen er regjeringens igangsatte arbeid med ny nasjonal handlingsplan for selvmordsforebygging. LEVE og Unge LEVE er med i arbeidet.

Nullvisjon for selvmord

Antall selvmord går ikke nevneverdig ned. Fortsatt tar omkring 600 mennesker sitt eget liv hvert eneste år. Siste registrerte tall i 2017 er 593 selvmord. Fra 2016 til 2017 økte antall selvmord under 25 år fra 72 til 94. Selvmord er nå en av de hyppigste dødsårsaker blant unge menn. I tillegg ser vi en urovekkende tendens blant eldre menn, og blant kvinner. Det er liten tvil. En ny handlingsplan må gis topp prioritet i årene fremover, og LEVE mener den bør være knyttet til en nullvisjon for selvmord.

- Vi ønsker at norske myndigheter skal vedta en nullvisjon for selvmord, sier generalsekretær i LEVE, Terese Grøm. - Det vil vise at politikere og samfunnet anerkjenner og erklærer selvmord som et av landets største samfunns- og folkehelseproblem. På lik linje med en nullvisjon for døde i trafikken, vil en nullvisjon for selvmord forplikte prioritering av øremerkede midler til mer og ny forskning, og til flere og bedre tiltak. Uten en slik forpliktelse vil ikke en nullvisjon for selvmord ha noen verdi, sier Grøm. Hun oppfordrer samtidig flere fylkeskommuner og kommuner til å involvere LEVEs fylkeslag for utforming av nullvisjon og tiltaksplan regionalt og lokalt.

Det er gledelig at Nordland Fylkeskommune allerede har vedtatt en nullvisjon for selvmord. Etter forslag fra partiet Rødt i 2014, og i nært samarbeid med LEVE Nordland, ble denne saken løftet fram. Dette er fulgt opp med handlingsplan og med konkrete tiltak, som f.eks. å sette lærere i videregående skole i stand til å oppdage elever som sliter. Det har også blitt gjort et arbeid for å spre kunnskap og oppmerksomhet rundt selvmord og om selvmordsforebygging. Også i flere kommuner er arbeid rundt dette svært viktige området startet.

Problemet er fortsatt enormt. Selvmordstallene må ned. Da må alle deler av samfunnet ta ansvar. Narvik har mulighet til å være en foregangskommune og å gå i front for framtida, med økt fokus på åpenhet.

Rødt i Narvik og LEVE Nordland vil at det selvmordsforebyggende arbeidet konkretiseres, og at Narvik kommune også vedtar en nullvisjon mot selvmord.

Selvmord er et stort samfunnsproblem og noe av det verste man kan oppleve i sin familie og/eller omgangskrets. Som tidligere vegdirektør Terje Moe Gustavsen en gang sa om dødsfall i trafikken: «Dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn.» Når det dør hundrevis av mennesker årlig sitter tusenvis igjen. Burde vi ikke være like opptatt av å jobbe forebyggende mot selvmord?

Nå er det selvfølgelig slik at hvis du er skikkelig sjuk, og det oppdages, så legges du inn akutt. Men et kjapt søk på fritt sykehusvalg viser at hvis du har depresjon i Nordland bør du helst bo på Mo. Der kan du regne med å få startet utredninga di 4 uker etter henvisning. Her i Narvik er ventetida på hele 16 uker før innleggelse. For mange som sliter, er det å søke hjelp et forferdelig tungt første steg. Vi ser at særlig menn venter alt for lenge. Det å måtte vente 16 uker på å få den første samtalen med en helsearbeider, kan være med på å øke belastninga på pasienter – og pasienter dør mens de venter. Vi har allerede mistet alt for mange. Skal vi som samfunn klare å få ned selvmordstallene, må det gjøres mer!

For det er sånn som Trygve Skaug sier:

Dette er en ode

til de gutta

og de jentene som måtte gi tapt

i kampen mot mørket

for de var fine folk

de der helt fremst i frontlinjen

så ble det for mørkt der

og det er for dem vi skal slåss

med lysbrytere festet på knokene

for vi kan ikke ha det sånn

at svarte natta bare skal valse rundt

og ta for seg.