På torsdag i denne uken skal kommunestyret ta endelig stilling til hvordan Narvik kommune vurderer permanent tillatelse til drift av akvakulturanlegg i Mulbukta i Tysfjord. Dette er en svært interessant og viktig sak for SV, men enda viktigere for innbyggerne på kjøpsviksida av kommunen.

I formannskapet argumenterte SV og MDG for viktigheten av å ivareta den truede hummerbestanden i Tysfjorden i tillegg til at dette er yngleområde for torsk og sei. Vi er redd for at skit og forspill skal forstyrre den skjøre balansen i fjorden. Her burde naturmangfoldslovens §9 om føre-var-prinsippet være førende. Mulbukta er også et viktig område for både yrkesfiskere og fritidsfiskere, og vi mener at dette skal få forrang.

Saken har flere andre sider utover dette. For det første jobbes det nå med en interkommunal kystsoneplan som skal være klar i løpet av året. SV mener det er på grensen til meningsløst å utarbeide kystsoneplan når vi vedtar endringer og nye permanente konsesjoner før denne er vedtatt. Det gjør det svært vanskelig å se helhetsbildet, og vanskelig å vurdere den samlede miljøbelastningen i tråd med naturmangfoldslovens §10.

For det andre er dette et anlegg hvis virksomhet ligger i en annen kommune. Det er ingen arbeidsplasser i Narvik kommune, og virksomheten som driver anlegget ligger i, og følgelig skatter til, er Hamarøy. Er det rimelig at innbyggerne i Kjøpsvik og omegn skal gi avkall på et område som etter alt å dømme ikke gir noe igjen til lokalsamfunnet? Det fremstår ikke som et økonomisk bærekraftig vedtak for Narvik kommune.

For det tredje var SV med på behandlingen av denne saken i formannskapet og kommunestyret i gamle Tysfjord kommune. Dette var en svært uryddig prosess.

Etter to omfattende høringsrunder på kommunens arealplan, ble det gjennomført en grundig merknadsbehandling, som resulterte i at arealplanen ble vedtatt av styringsgruppa for endelig vedtak i kommunestyret. Tysfjord Marine Farm kom ikke med merknader/innspill til planen. Saksframlegget med medfølgende plankart og bestemmelser ble utarbeidet etter gjeldende lovverk og fremlagt for kommunestyret. Planen ble behandlet av kommunestyret 15.-16.12.2015. Først da kom Mulbukta inn som et benkeforslag med en ukjent arealkategori, helt uten saksforberedelse. I og med at forlaget som ble vedtatt ikke hadde vært til høring, må det anses som ulovlig. I gjeldende planbestemmelser er dette området klassifisert som FFN- område, fiske, friluftsliv og natur. På gjeldende plankart er ikke Mulbukta avmerket som akvakulturområde. Både planbestemmelsene og plankartet er godkjent av departementet, og følgelig gjeldende.

Narvik SV ønsker å bevare mest mulig av Tysfjordbassenget som uberørt natur og fritt for estetisk og miljømessig forurensning. Vi vil sikre naturgitte fiskeressurser mot uheldige konsekvenser som følge av oppdrettsanlegg. Vi vil sikre leveområdene for Tysfjordhummeren. Bassenget er allerede sterkt belastet med mange anlegg for akvakultur med laks.