Statkraft har mottatt innstilling til nye konsesjonsvilkår i Skjomenvassdragene i Narvik, der NVE anbefaler at det slippes minstevannføring hele året.

Statkraft mener at verdien av tapt produksjon ikke er tilstrekkelig vektlagt i innstillingen. Produksjonstapet vil representere en betydelig reduksjon i kraftproduksjonen og dermed lavere inntekter til samfunnet, skriver Statkraft i en pressemelding.

- I en tid hvor vi trenger mer fornybar energi og det tar lang tid å etablere ny kraftproduksjon er vi overrasket over at NVE foreslår nye vilkår som vil gi betydelig reduksjon i kraftproduksjonen fra Skjomen. Fra politisk hold tar mange til orde for å utnytte eksisterende vannkraft enda bedre. Denne innstillingen vil ikke bidra til dette, sier regiondirektør Dag Smedbold i Statkraft.

Spiller en betydelig rolle

Skjomen er en del av ryggraden i norsk kraftforsyning og er viktig regionalt og nasjonalt. Kraftverket spiller en betydelig rolle for å sikre at det alltid er nok kraft til innbyggere og industri i et fylke med stort kraftbehov og sårbar geografi.

Skjomen er ett av nitten kraftverk i Norge med en installert effekt med 300 MW eller mer.

Kraftverket produserer i dag nok kraft til å forsyne om lag 60.000 husstander med strøm i året. Foreslåtte restriksjoner for vannføring vil medføre ca. 40 GWh produksjonstap, sammenlignet med i dag. Det utgjør elforbruket til om lag 2.000 husstander. Totalproduksjon i kraftverkene som inngår i reguleringene er om lag 1,3 TWh/år. Nåverdien av produksjonstapet er estimert til ca. 268 millioner kroner.

- Vi er særlig bekymret for forslaget om minstevannføring om vinteren som vil begrense reguleringens muligheter til energiproduksjonen i perioder hvor det er stor etterspørsel etter kraft. Vi mener derfor at kostnadene for samfunnet er større enn nytten i denne innstillingen fra NVE, sier Dag Smedbold.

Ikke nasjonalt laksevassdrag

Skjoma er ikke et nasjonalt laksevassdrag og ikke prioritert i NVEs nasjonale gjennomgang av alle reguleringer i Norge.

Statkraft er derfor overrasket over at NVE foreslår en betydelig svekkelse av reguleringens bidrag til sikker energiforsyning.

Statkraft skriver i sin pressemelding at de nå vil gå gjennom detaljene i innstillingen, og opplyser at det er Olje- og energidepartementet (OED) som overtar videre behandling av saken og endelig vedtak blir tatt av Kongen i statsråd.