Under konferansen tok nemlig Skjønnås til ordet for økt satsing på massiv boligbygging som et av punktene for å få til fremtidig industrietablering i Narvik.

– Slik boligsituasjonen er nå er det ikke sjans å få det til, forteller han under sofapraten på konferansen som handlet om grønn satsing i nord.

Rådmann peker på at allerede i dag er det en stor boligmangel som følge av at kommunen har tatt imot flere flyktninger, og i tillegg skal ta imot flere hundre ukrainske flyktninger neste år.

– Men vi må også tenke nytt om hva som er behovet for fremtiden, fortsetter han med. Skjønnås mener at man må gå bort fra tanken om å eie egen bolig, men heller satse på moderne utleieenheter med fasiliteter som virker tiltrekkende for unge urbane mennesker.

Må ha vindkraft

Videre mener rådmann også at det må på plass lokal kraftproduksjon for å få til industrietableringen, og mener at dagens kraftoverskudd vil være slutt den dagen Aker slår på bryteren.

– Vi må bygge ut vindkraftverk rundt omkring for å få det til, og det er umoralsk å forvente at nabokommuner skal sette opp vindkraftverk for at vi skal nyte godt av industrietableringer og med det kunne bygge skoler og barnehager, mener Skjønnås.

Nedgangstider

Men Skjønnås måtte også erkjenne at dagens økonomiske situasjon er utfordrende i Narvik, og med 100 millioner kroner i minus har de måtte gjort flere upopulære nedleggelser i både skolesektor, i barnehager og på sykehjem.

Han tar for seg Narvik som en av de rikeste kommunene i landet på 60 tallet og frem til dagens prekære pengemangel som følge av at det blir stadig færre i kommunen. I tillegg har kommunen betydelig lavere yrkesdeltakelse i forhold til andre sammenlignbare kommuner.

– Vi må ta utgangspunkt i realitetene, forteller Skjønnås under konferansen.

Men for å snu den negative utviklingen må det rigges for vekst, og det mener rådmannen må gjøres ved å legge til rette for attraktive arbeidsplasser i Narvik kommune, noe som de har gjort gjennom å legge til rette for Aker-etableringen.

– Først når dette kommer i gang så kan vi igjen bygge skoler, barnehager og sykehjem, påpeker Skjønnås.

Oultook North konferansen i Harstad er en videreføring av leverandørindustriens nordområdekonferanse arrangert av KUPA. Konferansen skal sette Nord-Norge på kartet som senter for blågrønn næring. Outlook North definerer blågrønn næring som: Havbruk, energi og maritim næring, og leverandører til disse. Leverandørene er eksempelvis aktører innen teknologi, industri, finans, juridisk, logistikk, design, produksjon, FoU eller bemanning.