20. desember i fjor var en milepæl for Hammerfest LNG (HLNG). Etter ni år med studier, analyser og prosjektutvikling, leverte Snøhvit-partnerne en plan til myndighetene for hvordan HLNG kan utvikles for fremtidig verdiskaping. Vi vil investere over 13 milliarder kroner for å videreutvikle HLNG som hjørnesteinsbedrift og en viktig energieksportør i nord, mot 2050.

Det skal bygges gasskompresjon for å opprettholde produksjonen når trykket i reservoarene synker. Uten gasskompresjon vil eksporten fra Melkøya stoppe på slutten av 2020-tallet. Videre skal anlegget elektrifiseres for å fjerne hele 850 000 tonn med årlige CO2-utslipp. Dette krever mye kraft og vil kunne utløse Statnetts bygging av en 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Hyggevatn.

Dette er omfattende planer som vil skape stor aktivitet, sysselsetting og ringvirkninger i flere år. Det er forventet at 70 % av verdiskapingen i prosjektet vil skje i norske bedrifter. En tredjedel av dette, nærmere 1700 årsverk, vil gå til Nord-Norge. Dette kommer i tillegg til rundt 500 viktige industriarbeidsplasser og store ringvirkninger fra driften hvert år. Investeringene gjør det mulig å opprettholde denne aktiviteten mot 2050.

Betydningen for Norge og Europa av å opprettholde gasseksporten fra HLNG er blitt tydelig det siste året. Siden gjenåpningen i 2022 har kompetente energimedarbeidere bidratt til å øke den norske gasseksporten. Alle HLNG-lastene har gått til europeiske havner og vært viktige bidrag i en krevende situasjon. HLNG eksporterer normalt gass tilsvarende behovet til rundt 6,5 millioner europeiske husholdninger årlig, og utgjør 5 % av norsk gasseksport. Gassen fra nord vil være viktig for europeisk energisikkerhet også etter 2030.

Energiomstillingen betyr at kostnadene for CO2-utslipp vil øke, samtidig som vi forventer at forbruket av olje og gass vil falle. På sikt vil det være olje og gass med lavest produksjonskostnad og lavest utslipp som vil omsettes. Ved å ta produksjonsutslippene til nær null vil elektrifisering gjøre HLNG mer konkurransedyktig i fremtidens energimiks.

Det haster med å redusere globale CO2-utslipp i tråd med Paris-avtalen. Norge har satt seg ambisiøse mål, og Stortinget har skjerpet utslippskravene for petroleumsnæringen. Dersom HLNG fortsatt skal drives med gassturbiner, vil hverken næringen eller Norge nå sine utslippsmål. HLNG er et av Norges største utslippspunkter, dette er blant de norske klimatiltakene med høyest effekt.

Vi forstår at annen industri har behov for kraft og at det er debatt om prioritering av prosjekter. Dersom våre planer blir godkjent, vil Statnetts kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest bidra med en viktig styrking av kraftnettet i regionen. Mer kapasitet vil komme hele regionen til gode, og Snøhvit-partnerne vil yte vesentlige økonomisk bidrag for å få denne bygget. Dersom det åpnes areal for havvind i nord er dette noe Equinor også vil vurdere. Equinor ønsker å bidra til den totale kraftbalansen i regionen og i landet.

I over 20 år har HLNG skapt store verdier og gitt store samfunnsmessige ringvirkninger. Nå skal industrieventyret utvikles videre for fremtiden. Planene som er lagt frem for myndighetene vil opprettholde viktige gassleveranser til Europa fra nord, samtidig som vi fjerne store utslipp. Elektrifisering av HLNG har en fornuftig økonomi og vil bidra til å skape store verdier og ringvirkninger i flere tiår. Dette er et prosjekt som vil drive den norske energiomstillingen fremover.