Lovlig registrert snøscooter må kunne brukes lovlig i Tjeldsund. Tjeldsund FrP sier: Lovlig og avgrenset snøscooterkjøring i trygge traseer.

Fremskrittspartiet sier:

«Kommunene skal forvalte lov om motorferdsel i utmark. Motorisert ferdsel i utmark må tilpasses friluftslivet, men bør også kunne inngå som en del av det. De gode løsningene for håndtering av denne utfordringen ligger ute i kommunene, blant dem som bor der og kjenner de lokale forholdene. Norge har store avstander, spredt bosetting og et næringsgrunnlag sterkt knyttet til primærnæringene, turisme, jakt og fiske. Dette tilsier at man burde ha en svært fleksibel holdning til snøscooterbruk i mange deler av landet.»

Sist fylkesting i Troms og Finnmark fikk Nordkalottfolket gjennomslag for et forslag om en revisjon av motorferdselsloven. Nordkalottfolket mente at loven slik den er i dag var til hinder for tradisjonell utmarksbruk.

Bengt Rune Strifeldt, FRP, la frem følgende forslag fra Stortingets talerstol 22.03.2021 «Stortinget ber regjeringen komme tilbake på egnet måte med forslag som gir kommunene adgang til å forvalte lov om motorferdsel i utmark, som sikrer fullt lokalt selvstyre over motorferdsel i utmark»

Fra Regjeringen.no kan vi lese:

«Endringer i motorferdselsloven og endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag trådte i kraft 19. juni 2015.

Endringene betyr at kommunene kan fastsette snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Slik kjøring har fram til nå vært forbudt, med unntak av i Nord-Troms og Finnmark der det har vært egne regler.

De nye reglene setter rammer for hvor løypene kan legges og stiller en rekke krav til kommunene. Dette bidrar til å sikre at hensynet til naturmangfold og friluftsliv ivaretas.»

Etter dette kan vi spørre oss:

Vil snøscooterkjøring i lovlige traseer være en medvirkende faktor til at flere kommer seg og ikke minst ønsker seg ut i naturen? Vi tenker for eksempel da på småbarnsfamilier og personer med nedsatt mobilitet. Dagens situasjon med covid-19 har gjort at aktiviteter ute kontra i haller og forsamlingshus nå er nesten blitt det eneste alternativet grunnet smitteregler. Det å være i aktivitet og ikke minst ute i friskluft kan være «medisin» for vår mentale helse.

Hvordan legge til rette for de mange?

Vi observerer ulovlig kjøring i farlige traseer som kan medføre stor personskade hvis uhell skjer. Samhandling mellom turgåere og scooterkjørere har også vært belyst som et problemområde. Vi har «innbyggere» i vårt landskap uten stemme, både dyreliv og fauna kan ta skade hvis det blir utført scooterkjøring i områder hvor disse kan lide overlast. Ved å lage lovlige traseer for snøscooterkjøring kan alle disse bli ivaretatt. I tillegg vil politiet kunne få frigjort ressurser som blir brukt på «scooterjakt».

Covid-19 har gjort sitt til at næringslivet sliter. Hvis vi ser over til vårt naboland Sverige har snøscooter vært «big business» i mange år. Mange nordmenn har tilbrakt ferier og helger ved Riksgrensen, nettopp for å kunne kjøre sin «fullt lovlig kjøpte snøscooter».

For en del år siden var det i gamle Skånland planlagt traseer fra Tjeldsundbrua og opp mot Svenskegrensen. Ved å iverksette/starte planlegging av dette vil kommunen være en tilrettelegger for økt næringsvirksomhet.

Hvorfor er snøscootere et større «hatobjekt» enn f.eks. småbåter? Teknologien har utviklet seg slik at dagens scootere ikke har samme støy- og luktproblemer som tidligere. Nye motorer er 4-takter, kontra gamle 2-totaktere, og dermed mye mer miljøvennlige.

Tjeldsund FrP sier ja til lovlige og trygge snøscooter-traseer, og oppfordrer alle kommunens politiske partier til å støtte opp om dette. Bruk av snøscooter er lovlig i Norge, det er opp til kommunene å tilrettelegge for trygg og sikker kjøring i god samhandling med alle som vil nyte vårt vakre naturlandskap.