E-6 Sørfoldtunnelene ble ikke tatt med i budsjettet for 2023, noe mange hadde store forventninger til. Samtidig som budsjettet ble lagt frem var E6 i Sørfold stengt. Dette er et prosjekt som har høy prioritet i Nordland og trekkes frem som det viktigste samferdselsprosjektet i landsdelen. Prosjektet er ferdig planlagt og har allerede stått for lenge på vent.

Statens vegvesen har for første gang laget en prioriteringsliste over viktige veiprosjekt i landet og der stilte E6 Sørfoldtunnelene på en 3. plass. I Sørfold kommunestyre 2010 uttrykte et enstemmig kommunestyre stor skuffelse over at prosjektet ikke kom med, og da saken ble behandlet ble E6 i Sørfold stengt fordi det hadde løsnet en steinblokk fra taket i Aspfjordtunnelen. For langtransportsjåfører, befolkning og reisende er det ikke unormalt at denne veistrekningen er stengt, særlig på vinterstid.

Slik vi har forstått det er bruken av denne delen av dagens E6 basert på en dispensasjon fra disse bestemmelsene. Mange innbyggere kjører denne strekningen daglig. På disse turene opplever vi svært ofte å måtte stoppe helt opp da to vogntog skal passere hverandre i tunnelene. I tunneler som er svingete og uoversiktlige er slike stopp forbundet med høy risiko. Statens vegvesen har nå nylig satt ned hastigheten i flere av tunnelene og det sier litt om faren som kan vente inne i tunnelene.

Flere tunneler på strekningen mangler midtstripe og ut fra størrelse på kjøretøyer er de fleste tunnelene for smale. Flere av tunnelene har utfordrende stigningsforhold, og den lengste, Kobbskartunnelen er på 4457m. Vi vet at lange og bratte tunneler gir økt fare for bremsebrann for store kjøretøy.

Brann er en reell fare. Dagens utrusting har store mangler og dermed er evnen til å håndtere brann i tunnel ikke tilfredsstillende på strekningen.. Dersom en brann skulle skje i en av tunnelene i Sørfold, vil Norge være delt i to. Omkjøringsalternativ vil være over Lofoten (svært begrenset fergekapasitet) eller Sverige. Dette vil gi om lag 11 timer i økt kjøretid. For Sørfold kommune og våre nabokommuner vil dette ha katastrofale følger i forhold til hverdag og beredskap. For Nord- Norge vil dette gi en uholdbar situasjon i forhold til samferdsel og gi store negative ringvirkninger for reiseliv og varetransport.

Nordland Pensjonistforbund mener at denne utrygge og til dels farlige strekningen snarest må prioriteres og bygges om. Dette er Europavei 6 og den dårlige standarden er en skandale.