Statsbudsjettet er klart - dette får Narvik-regionen

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Onsdag ble statsbudsjettet offentliggjort.

Fremover har samlet alle pressemeldingene fra regjeringen og her er oversikten over hvor mye som blir lagt igjen i Narvik i 2016.

Ofotbanen:

282 millioner kroner er foreslått til kapasitetsøkende tiltak på Ofotbanen.
Beløpet er fordelt slik:
-33 millioner kroner til å forsterke strømforsyningen på Ofotbanen. Prosjektet omfatter utskifting av kraftledningen mellom Narvik og Bjørnfjell og bygging av anlegg for 50Hz-forsyning til drift av lavspentanlegg for strekningen Rombak-Bjørnfjell. Økt godstrafikk på Ofotbanen har ført til behov for å forsterke banestrømforsyningen på strekningen.

 
-28 millioner kroner til sluttføring av prosjektet Rombak krysningsspor.


-195 millioner kroner til Djupvik krysningsspor. Byggestart er planlagt i 2016, med ferdigstilling av krysningssporet i 2017. Kostnadene for prosjektet er anslått til 370-380 millioner kroner.


-26 millioner kroner til kapasitetsøkende tiltak ved Narvik stasjon. For å kunne øke kapasiteten på Ofotbanen må blant annet sporkapasiteten på Narvik stasjon økes, slik at sporene blir lange nok for 750 meter lange tog. I tillegg er det behov for å skille malmtrafikken til Luossavarra-Kiirunavaara AB (LKAB)/Malmtrafikk AS (MTAS) og godstrafikken til Narvikterminalen. Jernbaneverket ser på muligheten for å inngå en avtale om anleggsbidrag fra LKAB for dette tiltaket. Mulig byggestart er 2016, med sluttføring i 2021. Revidert hovedplan for tiltaket viser en sluttkostnad på 600 millioner kroner. Samferdselsdepartementet kommer i så fall tilbake med forslag til kostnadsramme når dette er avklart, heter det i pressemeldingen.


-40 millioner er satt av til fornying av infrastrukturen på Ofotbanen. I 2016 prioriteres fornying av underbygning og skinner.

Narviksenteret:

Narviksenterets nye lokaler skal stå ferdig våren 2016.

Regjeringen foreslår å bevilge 0,7 millioner kroner til å følge opp byggeprosessen i 2016.

Videre foreslår regjeringen å øke driftsbevilgningen til Narviksenteret med 3 millioner kroner for at senteret skal kunne ta de nye lokalene i bruk.

Hålogalandsbrua:

E6 Hålogalandsbrua og skredsikring E10 Trældal – Leirvik


692 millioner kroner er foreslått til prosjektet "E6 Håloglandsbrua og skredsikring E10- Trældal – Leirvik" i Narvik kommune.

Av dette beløpet forutsettes 40 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet og 15 millioner kroner av Narvik kommune som tilskudd.

Anleggsarbeidene startet i februar 2013. Skredsikringsprosjektet ble åpnet for trafikk i februar 2015. Hålogalandsbrua ventes åpnet for trafikk høsten 2017.

Høgskolen i Narvik:

Høgskolen i Narvik vil fusjonere med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) fra 1. januar 2016. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til UiT med: 
- 5,1 millioner kroner til ni nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, tre rekrutteringsstillinger i maritime fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanningen. 
- 1,5 millioner kroner til fem nye studieplasser i psykologi og 10 nye studieplasser i medisin. 
- 4,6 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
- 3,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

Artikkeltags