Dette får Narvikregionen i Statsbudsjettet

DEL

I dag legges statsbudsjettet frem. Lokalt er det følgende konsekvenser:

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å bevilge 26,7 millioner kroner til å fortsette etableringen av en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell. Fagskolen er lokalisert i nåværende Norges brannskole i Tjeldsund kommune.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), som har studiested i Narvik, med 1,7 millioner kroner. Det skal gå til 40 studieplasser i IKT.

Vann/flom

 • Regjeringen foreslår å bevilge 975 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Narvik.

Brønnøysundregistrene/Altinn

 • Regjeringen foreslår å bevilge 55 millioner kroner til en ny tjenesteplattform i Altinn. Plattformen som Altinn er bygget på, er gammel, og uten en modernisering kan den ikke oppfylle brukernes forventninger til funksjon og stabilitet. Bruken av Altinn vil stoppe opp hvis ikke etatene som er avhengige av den, kan stole på at den fungerer og dekker deres behov. I Narvik er det en egen avdeling i Brønnøysundregistret med 16 personer som jobber mot nettopp altinn.

Forsvar

 • Én ubåt vil fortsatt ha permanent tilstedeværelse i nordområdene med forsyningsbase ved Ramsund orlogsstasjon. Dette medfører en fortsatt økt maritim operativ tilgjengelighet i Nord-Norge.
 • Regjeringen planlegger å bruke i overkant av 45 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nordland i 2018. Midlene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018. Midlene er i hovedsak planlagt til å ferdigstille prosjektet for å sikre tilstrekkelig drivstoffetterforsyning til Bodø flystasjon, og til å starte arbeidet med ny reguleringsplan for Evenes flystasjon.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen for etableringen på Evenes flystasjon med 58 millioner kroner i 2018. Dette kommer i tillegg til 146 millioner kroner som allerede er avsatt til utvikling av eiendom, bygg og anlegg på Evenes i 2018. Tiltakene i 2018 innebærer i hovedsak å etablere en prosjektorganisasjon, oppgradere eksisterende infrastruktur i bakken og etablere fysisk sikring og beskyttelse av Evenes flystasjon.

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Nordland innebærer dette:

 • E6 Hålogalandsbrua, Narvik kommune
  Regjeringen foreslår 180 millioner kroner til E6 Hålogalandsbrua. Av dette er 102 millioner kroner statlige midler, mens det forutsettes at 78 millioner stilles til disposisjon av bompengeselskapet. Hålogalandsbrua forventes åpnet for trafikk i juli 2018. Broen vil korte inn E6 med 18 km og redusere kjøretiden mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, med 15-20 minutter.
 • Tiltak på tunneler på E6
  Regjeringen vil sette av midler til å videreføre utbedringsarbeider i flere tunneler på E6:
  - Finneidfjord (Hemnes kommune)
  - Nesset (Hemnes kommune)
  - Illhølia (Rana kommune)
  - Saksenvik (Saltdal kommune)
  - Kvænfloget (Fauske kommune)
  - Tømmernes (Hamarøy kommune)
  - Forså (Ballangen kommune)
  - Fagernes (Narvik kommune)

Jernbane 

 • Ofotbanen – Narvik omformerstasjon og tiltak på Narvik stasjon, Narvik kommune
  Regjeringen vil sette av i alt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak, og til arbeid med stasjoner og knutepunkter i 2018. Dette omfatter blant annet planlegging av ny omformerstasjon i Narvik, som skal erstatte den eksisterende omformerstasjonen på Rombak. Det planlegges å legge til rette for 750 meter lange godstog, samt å skille malmtrafikken til Luossavaarra-Kiirunavaara AB (LKAB)/Malmtrafikk AS (MTAS) og godstrafikken til Narvikterminalen. Det har pågått forhandlinger med LKAB om anleggsbidrag siden høsten 2016.

  Ofotbanen – Djupvik kryssingsspor og strakstiltak på Narvik stasjon, Narvik kommune
  Regjeringen foreslår 55 millioner kroner til sluttarbeider og -oppgjør på Djupvik kryssingsspor og strakstiltak på Narvik stasjon. Strakstiltakene på stasjonen er nødvendig for å tilpasse infrastrukturen til det svenske selskapet LKABs nye sikringsanlegg, sporveksler, signaler og driftsveger.

Luftfart

 • Kjøp av innenlandske flyruter
  Regjeringen foreslår å bevilge 725,7 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter i 2018. Samferdselsdepartementet inngikk i 2016 nye kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Nordland for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022:
  - Andøya – Bodø v.v., Andøya – Tromsø v.v.
  - Harstad/Narvik – Tromsø v.v.
  - Svolvær – Bodø v.v.
  - Leknes – Bodø v.v.
  - Røst – Bodø v.v.
  - Brønnøysund – Bodø v.v. og Brønnøysund – Trondheim v.v.
  - Sandnessjøen – Bodø v.v. og Sandnessjøen – Trondheim v.v.
  - Mo i Rana – Bodø v.v. og Mo i Rana – Trondheim v.v.
  - Mosjøen – Bodø v.v. og Mosjøen – Trondheim v.v.

Artikkeltags