Fylkeskommunen godkjente nylig en ny lokalitet for Nordlaks i Bergkråa Tysfjord. Dette er et område som er svært konfliktfylt med hensyn til allmenheten og fiskerier, og må være det minst bærekraftige av fjordens til nå 10-12 godkjente oppdrettslokaliteter.

Bergkråa ligger noen hundre meter fra bebyggelsen og er kjent som et meget viktig ressursområde. En spesiell undervannsformasjon der en dypvannsrenne kommer helt inn til land i et ellers grunt område, gjør det til den mest varierte og sikreste fiskeplassen og en viktig hummerlokalitet. Mye niser, havørn, oter og en sjøfuglkoloni tyder på at det også er viktig for yngel og småfisk. I denne delen av Tysfjord er nærheten til slike ressursrike områder det eneste og viktigste aktivum og hele grunnlaget for trivsel og bebyggelse.

Stedet var lagt inn i forslag til kystsoneplan. Men til offentlig høring kom det kraftig respons på dette. Dessverre ble disse merknadene ikke engang nevnt i kommunestyret. Nordlaks hadde derimot bedre linjer til kommunes ledelse enn lokalbefolkning, og kunne levere komplett søknad til fylkesmann bare et par dager etter kommunestyremøtet.

Forrige fylkesmann stoppet denne søknaden med begrunnelse i den unike hummerbestanden. Dessverre overprøvde miljødirektoratet dette og erklærte at søknaden skulle være et slags forsøk på hvordan hummerbestanden tåler lusegiftmidler m.m. Og ellers gjøre det man fant rimelig, uten for store kostnader. Fiskeridirektoratet kvitterte så med at «dette kan være et interessant eksperiment». Fylkeskommunen bemerket at det var lite spor etter friluftsaktivitet. Kanskje ikke lett å se når det omsøkte området ligger under Kjelkvikflåget, et 400 meter bratt stup som går rett i fjorden. Det er selvfølgelig ferdsel og fiske med småbåter som er aktuelt, noe som også fremgikk av alle merknadene som kom inn til kommunen. Fiskarlaget gikk også imot oppdrett i området.

En svært uheldig faktor er den enorme forurensning fra et anlegg på 3.200 tonn. I gjødslingseffekt tilsvarer det ubehandlet kloakk fra mellom 35- og 40 tusen mennesker. Erfaring fra andre steder og plasseringen tilsier at nærområdene blir forandret fra en høyt verdsatt og nødvendig frisone for allmenheten og fiskerier, til enda et nytt industriområde for oppdrett. Et lite bærekraftig og dystert perspektiv for all fremtid.

Folk er opprørte og svært bekymret. Man tror nesten ikke det er mulig. Det er rett og slett for trist og meningsløst. Tysfjord har allerede mange oppdrettsanlegg, med samlet kapasitet på over 35.000 tonn. Det tilsvarer tre og en halv såkalte Havfarmer. Gigantiske Nordlaks-prosjekt.

Bergkråa og nærområdene må fortsatt være fellesskapets eiendom. Allemannsretten bør gjelde i dette nærområdet. Det er altfor verdifullt for trivsel, videreutvikling og biologisk mangfold, til at myndigheter skal gi det bort til forsøk og eksperimentering uten lokal forståelse.

Søknaden er i utgangspunktet over ti år gammel og klart utdatert i forhold til bærekraftsprinsipper. Imidlertid passer det perfekt inn i Nordland Fylkeskommune og NHO sitt nye «bærekraft i kystsonen» prosjekt. Det er også en meget aktuell kandidat som verneområde for Tysfjordhummer. Som har vært forespeilet fra Fiskeridirektoratet.