Gå til sidens hovedinnhold

Stortinget vedtok: Samer er en folkegruppe - Regjeringens hjemmesider er ikke oppdatert etter siste grunnlovsrevidering

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved den siste grunnlovsrevidering vedtok Stortinget at: Samer er en folkegruppe (ikke urfolk). Av Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettside kan en i dag lese følgende, sitat: Det finnes ingen generell, internasjonalt akseptert definisjon av begrepet urfolk. Vanlige kjennetegn for urfolk er at de ikke er det dominerende folket i det større samfunnet de er en del av, og at de har bodd i områdene fra langt tilbake og før statens grenser ble fastlagt. Sitat slutt.Som kjent ble Norges riksgrense mot Sverige trukket i 1751. Den omfatter også dagens grense mot Finland, fordi Finland i 1751 var en del av Sverige. Norges riksgrense mot Russland ble trukket i 1826.Av våre nasjonale minoriteter har samer i nyere tid fått en særskilt status, omtalt som Norges urfolk. Samene har ikke alltid vært omtalt som Norges urfolk. Det skjedde en endring rundt 1980, og hang sammen med politiske utviklinger og hendelser i Norge og internasjonalt. Ikke faktabasert, mer en politisk vending.Men samer i Norge er ikke Norges urfolk, ei eller Norges urbefolkning. Samer i Norge er etterkommere etter innvandrere fra Finland og Sverige, etter grensedragningene i 1751 og 1826.

Ordet urfolk eller urbefolkning er sammensatte ord av ordene ur og folk / ur og befolkning, og betyr det første, det opprinnelige folk.

Ordet ur av tysk, tidligere norrønt, og betyr det første, det opprinnelige. Som for eksempel i urfremføring, urpremiere osv. Altså den første fremføring av et musikkstykke, en teaterforestilling osv. Ordet ur fremgår blant annet av tidligere skrifter, og gjenkaller til opprinnelsen, det aller første.

Ordet urfolk brukes ukritisk - og feilaktig - om samer i Norge. Da ILO-169 ble revidert og oversatt til norsk, ble det begått en alvorlig feil. Opprinnelig (original) tekst av ILO-169 har ikke innhold hvor ordet urfolk er brukt. Det har ingen internasjonal aksept. ILO-169 omhandler innfødte og stammefolk (indigenous and tribal people).Da ILO-169 ble oversatt til norsk, ble original tekst feil oversatt. Ordene indigenous and tribal people som på norsk betyr innfødte og stammefolk, ble byttet ut med ordet urbefolkning (urfolk). Dette gjør at norsk utgave av ILO-169 blir svært misvisende. Ordene urbefolkning og urfolk er norske ord av nyere dato, og har ingen internasjonal aksept.ILO-169 omhandler innfødte og stammefolk. Samer i Norge er verken innfødte, stammefolk, Norges urfolk eller Norges urbefolkning. Å bruke ordet urfolk om samer i Norge blir ikke korrekt, og er problematisk å skulle formidle til barn og unge i norsk skole. Av skolebøker leser norske skoleelever i grunnskolen blant annet følgende forklaring: "Samer er urfolk fordi de lever av naturen."

Ordet same er også et norsk ord av nyere dato. Det folk vi i dag kaller samer i Norge, ble tidligere omtalt som lapp og finn. Lapp fra Finsk Lappland, og Svensk Lappland. Avmerket på kartene den dag i dag. Og finn, en betegnelse i kirkebøkene på innvandrere fra Finland.Svenskene omtaler fortsatt sin samiske befolkning som lapp eller lapparna.Samisk tilhører ikke den samme språkgruppe som det norske språk, men er et finsk-ugrisk språk, i samme språkgruppe som samojediske språk, i den uralske språkgruppe: https://snl.no/samojediske_språk https://snl.no/samiskNorsk språk er tidligere norrønt, tilhører den indoeuropeiske språkgruppe, og er i samme språkgruppe som blant annet svensk, dansk, nederlandsk, islandsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk m. fl.

Over tid har det vært stor innvandring til Norge, og i Nord-Norge spesielt stor innvandring fra Sverige og Finland, og tidligere også fra Russland. Det er dokumentert i kirkebøker, bygdebøker og slektsbøker. Boka Kautokeinoslekter finnes på Nasjonalbiblioteket, og den kan også leses på nett. Her er innvandringen fra Finland og Sverige på 1800- og 1900- tallet, godt dokumentert. Boka dokumenterer innvandring og slektshistorie til flere kjente samiske navn som for eksempel Somby, Anti, Utsi, Eira, Buljo, Hætta, Sara, Gaup, Keskitalo osv. Aili Keskitalo er etterkommer etter innvandrere som kom fra Finland til Norge så sent som på 1900-tallet. Aili Keskitalos familie på finsk side er for kvener å regne, og deltar i kvenske foreninger på finsk side.Samer i Norge er verken innfødte, stammefolk eller Norges urbefolkning, ei heller Norges urfolk.

Det er ikke noe saklig grunn for at samer skal ha en særskilt status blant Norges nasjonale minoriteter. Alle våre nasjonale minoriteter - samer inkludert - bør likestilles, og bør sortere under samme departement. Samers, kveners, taterfolks, skogfinners, norske jøders og romfolks språk og kultur er en del av vår felles kulturarv, og bør sortere under et felles departement, Kulturdepartementet.Regjeringens hjemmesider bør oppdateres i henhold til siste grunnlovsrevidering der stortinget vedtok at: Samer er en folkegruppe.

Kommentarer til denne saken