Gå til sidens hovedinnhold

Streik er politisk arbeid!

Artikkelen er over 2 år gammel

Dagens ungdom maner om måtehold, er høflige, respekterer autoriteter og eldre mennesker, jobber så hardt at de blir syke når de burde ha stoppet opp og levd og er stort sett enige med sine foreldre og lærere. Helt til når varselslampene lyser, og klimaforskerne roper at det er på tide å snu, mens politikerne og vi voksne bare prater når vi burde handlet. Dette gjør at ungdommer verden over går ut i skolestreik for klimaet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi vil som voksne og som parti uttrykke støtte når barn og unge stiller spørsmål om naturens

tålegrense og krever handling. Å lytte til barn og unge er viktig for alle voksne. -Kanskje er vi

ikke flinke nok til det!

Nå kom det nylig en presisering fra utdanningsdirektoratet rundt fravær knyttet til skolestreik.

Skolestreik blir ikke godkjent som politisk fravær, elever får avslag på søknader om selvstendig

studiearbeid for å kunne delta på dette arrangementet.

Rødt Narvik mener dette er feil, og håper at Fylkeskommunene og rektorer snur, slik at lærere

slipper å føre fagfravær til elever som ønsker å delta i skolestreik for klima fredag 22. Mars.

Buskerud og Oslo har avgjort at det er opp til rektorene på den enkelte skole om de vil

registrere fravær eller ikke. De anbefaler rektorene å bruke skjønn i avgjørelsene sine.

I den nye overordnede delen av læreplanen – «verdier og prinsipper for grunnopplæringen», er

det fastsatt opplæringens verdigrunnlag. Disse innebærer blant annet:

“Kritisk tenkning og etisk bevissthet, respekt for naturen og miljøbevissthet og sist men ikke

minst demokrati og medvirkning. I tillegg er bærekraftig utvikling ett av de tverrfaglige tema som

skal dras inn i de fleste fag i undervisningen, sammen med demokrati og medborgerskap, og

folkehelse og livsmestring.”

Vi må høre når de unge er engstelige for framtida. Vi må oppmuntre viljen deres. Når de blir

lyttet til gir det dem håp om forandring. Når vi handler ser at det nytter å si i fra .

Skoleaksjonene gir god mulighet for dialog mellom generasjoner. Det gir en velkommen

mulighet for oss voksne til å støtte barn og unges nysgjerrighet og krav.

Vi er enige med elevorganisasjonen, som mener at klimastreiken er en måte å engasjere og

organisere seg på og at det derfor bør bli gitt gyldig fri.Vi mener at skolestreik for klima dekkes

av flere av de grunnverdiene som opplæringen skal bidra til.

Her kommer et utdrag som eksemplifiserer dette:

«Skolen skal bidra til at elevene utvikler vilje til å ta vare på miljøet. Barn og unge skal håndtere

dagens og morgendagens utfordringer, og vår felles framtid avhenger av at kommende

generasjoner tar vare på kloden. Globale klimaendringer, forurensning og tap av biologisk

mangfold er blant de største miljøtruslene i verden. Disse utfordringene må løses i fellesskap. Vi

behøver kunnskap, etisk bevissthet og teknologisk innovasjon for å finne løsninger og gjøre

nødvendige endringer i levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda». (Overordnet del- 2017,

s.8.)

Deltakelse vil ikke bare være en markering for de som allerede har tatt et bevisst valg knyttet til

dette. Det vil bidra til at ungdommer søker å løse morgendagens utfordringer, allerede i dag.

Det vil bidra til at elevene får uttrykt og utviklet sin etiske bevissthet rundt de endringer i levesett

som er nødvendige for å ta vare på livet på jorda.

På denne måten kan en slik markering forsterke og brukes i undervisningen til å fremme de

verdier som skolen allerede jobber etter. Derfor er et slikt engasjement noe man burde juble

over, ikke motarbeide gjennom en firkantet tolkning av fraværsreglementet. Videre vil en

oppfordring til å bedrive streikebryteri være i strid med de verdiene som samme dokument

fastslår at undervisningen skal være tuftet på.

Overordnet del peker på at skolen har et ansvar til å lære elevene om demokrati, og der står det

at:

«skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.

Opplæringen skal fremme oppslutning om demoratiske verdier og demoratiet som styreform.

Den skal gi elevene forståelse for demokratiets spilleregler og betydningen av å holde disse i

hevd».

…Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare

at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som

angår dem.

Vi mener at elevenes reelle streikerett er begrenset. Det å gi elevene fravær for å delta i streik

vil tilsvare å trekke elevene i lønn. Dette er gjeldende praksis i yrkeslivet og kompenseres for

gjennom streikekassa til fagforeningen. Dette fordi man vet at enkelte ansatte og husholdninger

selv om de støtter saken ikke har råd til å streike dersom man blir trukket i lønn.

Fraværsgrensa og trusselen om å stryke et fag eller flere, er et sterkt pressmiddel mot en

gruppe som ellers er ekskludert fra den demokratiske prosessen som berører dem og deres

framtid. Ved å opprettholde sanksjoner som fagfravær, vil man oppfordre til streikebryteri. Dette

er et usolidariske grep som ikke er i den demokratiske tradisjonen som elevene skal oppdras og

opplæres i jf, overordna del av læreplanen.

Vi er også kritisk til mye av den retningen verden har tatt for miljøet.

Å "gå inn i din tid," som Nordahl Grieg skrev i "Til ungdommen" er evig aktuell.

Kommentarer til denne saken