«Blør vi saktere?» var mitt retoriske spørsmål til forslaget om å legge ned akuttkirurgien i Narvik. «Økt avstand gir økt dødelighet», sier leder i Norsk kompetansesenter for traumatologi. Selv om folk i vår landsdel er vant til lange avstander, bli det ikke bedre helsekvalitet med lengre transportvei til komplett akutt helsehjelp.

Tilstedeværelsen av døgnkontinuerlig akuttkirurgi på lokalsykehusene handler om så mye enn å blø, og faren for å dø. Det handler ikke bare om å beholde, men om å utvikle de gode, komplette lokalsykehusene som attraktive arbeidssteder, høyt verdsatte utdanningsinstitusjoner og rekrutteringsarenaer for helsearbeidere. Uten akuttkirurgi er ikke disse lokalsykehusene lengre fullverdig godkjente utdanningssteder for leger, og en dårligere utdanningsarena for sykepleierstudenter. Vingeklippede lokalsykehus vil ikke være attraktive arbeidssteder. Det ser man i Nordfjord med vikarstafetter og få lokale leger ansatt

I Narvik har vi noe som er veldig bra. Legestillinger er besatt med mange lokale, engasjerte, fremoverlente og utviklingsorienterte unge leger. Og det er svært god rekruttering. Fjerner man akuttkirurgien forringer man et stabilt og godt lokalt fagmiljø, og svært nyttig sammensatt kompetanse. Det tar under ett år å ødelegge et godt samlet fagmiljø, og kanskje 20 år å bygge opp nytt.

Nærheten til denne kompetansen er også svært viktig for helsekvaliteten utenfor sykehuset. Jevnlig kursing og samtrening bidrar til lokal kompetanse og fagutvikling av legevakt og ambulanse, og til sykepleierutdanningen. Samme kompetansen kommer også ruspasientene, som er inneliggende på Nord-Norges største rusbehandlingsenhet til gode, de sykeste pasienter av dem alle. De feiler det meste og har 20 år kortere forventet levetid.

Det er ingen støtte for forslaget om å fjerne akuttkirurgien ved lokalsykehusene fra Legeforeningen, Kirurgisk forening, Indremedisinsk forening, Anestesi foreningen, Geriatrisk forening eller Yngre legers forening. Alle disse advarer sterkt mot å fjerne akuttkirurgien da det vil medføre svekkelse av fagmiljøet og den samlede faglige kvaliteten.

Leder i Kirurgisk forening sier at det er fullt mulig for framtidens kirurgspesialister å håndtere livbergende og stabiliserende akuttkirurgi. Det refereres til at kun en av elleve pasienter opereres akutt pr. døgn på lokalsykehusene. Kirurgene gjør mye mer enn å operere akutt syke på kveld og natt. De øvrige ti blir vurdert og behandler uten kniv, behandlet lokalt og slipper videre transport. Av femti traumetilfeller siste år i Narvik ble førtito behandlet lokalt. Denne beredskapen gir og god økonomi, og avlaster ambulansetransport. Kirurgene på lokalsykehusene tar og unna lange ventelister og operere mer effektivt enn på store sykehus

Høie skal lage pasientens helsetjeneste. Ærefullt ble jeg kåret til Årets Nordlending for mitt engasjement for fullverdige akuttsykehus i Narvik og Lofoten. Folket i Nordland har sagt svært tydelig ifra. Det har også fylkesrådet og fylkestinget i Nordland.

Politikerne er avhengig av god og riktig informasjonen fra byråkratene bak seg. Jeg har erfart at beslutningsgrunnlaget for våre politikere, i denne saken, har vært mangelfull, unyansert og direkte feilaktig. Sykehusalliansen har etter beste evne forsøkt å rette opp dette, og håper det er nådd fram til de politikere vi har hatt på besøk.

I mars skal Stortinget avgi sin endelige vurdering og gi føringer til Helse Nord. Helse Nord har hittil vært dyktige, tilpasset traume- og fødetilbud til våre lokalsykehus, og vist god evne til lokal tilpasning. For meg har Helse Nord fram til nå synliggjort behovet for regional kunnskap og god forvaltning av denne. I denne saken kreves det, mer enn noen gang, at Helse Nord ikke trår feil.

Man trenger ikke grave seg ned, det er mye bra i planen. Men snu og velg riktig vei det lokale helseterrenget og utvikle framtidens komplette lokalsykehus med akuttkirurgi og fødeavdeling. Lytt til erfarne lokalkjente, de sitter med viktig og nødvendig lokal kunnskap. Vis tillit, gi oss ansvar.