Gahr Støre og Slagsvold Vedum var klar i sin tale under «Valgkampen» : En Rød/Grønn Regjering skal «Ta hele Norge i bruk».

Da må vi vel kunne være sikre på at også NSB blir satt i stand til å betjene hele Norge. I dag rekker ikke toget lengre enn til Fauske i Nordland.

Senterpartiet vil ha et godt utbygd kollektivnett i hele landet, som gjør det enkelt og rimelig både å reise til og fra jobb og å reise raskt og klimasmart mellom landsdeler. Vei er ikke løsning på transportutfordringene i og rundt byene. Transportveksten her må løses ved bruk av kolletivtilbud: Jernbane, buss, båt og taxi.

Utfordringene for norsk næringsliv er mange, og det stilles stadig større og større krav for å kunne være konkurransedyktig i nasjonale og internasjonale markeder. Landets topografi med spredt bosetting og næringsstruktur medfører for mange lange avstander til markedene, som igjen øker behovene for et velfungerende og godt transportnett. Dette er en forklaring på at næringslivets transportkostnader er vesentlig høyere enn gjennomsnittet i EU-landene, og et uttrykk for at samferdselsinvesteringene og drivstoffutgiftene er av stor betydning for næringslivets konkurranseevne.

For at norsk næringsliv skal få dekket sine behov for gods- og persontransport, må transportnæringen på lik linje med andre næringer ha stabile rammebetingelser. Mulighetene for å gi transportnæringen stabile rammebetingelser vil være tiltak som relaterer seg i første rekke til avgiftsnivået og stabile drivstoffutgifter.

Transportnæringens økende drivstoffkostnader er et av flere hensyn som bør vektlegges i utformingen av dagens transportpolitikk.

I Nasjonal Transportplan var hensikten å legge til rette for helhetlige politiske prioriteringer og effektiv virkemiddelbruk. De statlige virkemidlene innen samferdsel og transport må brukes mer aktivt på avgiftsnivået og drivstoffutgiftene.

Utfordringene innen veg-, sjø- og lufttransport er de økende drivstoffutgiftene. Det må derfor settes i verk tiltak som gir bedre muligheter for transportnæringen til å redusere drivstoffutgiftene som i dag utgjør en viktig faktor av transportkostnadene.

Reiselivets betydning for norsk økonomi er betydelig og særlig er næringene viktige som sysselsettere i distriktene. Derfor må staten sammen med transportnæringen sikre langsiktighet i rammebetingelser, som eksempelvis avgiftsnivået og drivstoffutgifter.

Stoltenbergregjeringa nedsatte et regjeringsutvalg for distriktspolitikk, her forventet jeg at det står noe om ”Samferdsel, transport og drivstoffutgiftene”, en slagplan for å opprettholde bosettingen i distriktene. Jeg tror den ble ned prioritert i nord av den avgåtte regjeringen.

Nå har den nye regjeringen lagt bort Nord Norge banen til 2025. Det er skuffende hvis banen på nytt havner i mørket. Der har den vært stort sett i over 100 år. Hvorfor det har skjedd skal jeg ikke nevne her. Norge har gode inntekter i Olje og Gass salget. Økonomisk har Norge svært så gode muligheter til å få bygget en Jernbane, som er effektiv og miljøvennlig transportform.