Som næringsdrivende så skjønner jeg LKABs ønske om å kjøpe statsbyggs tomt i Framneslia meget godt. Som innbygger er jeg takknemlig for at LKAB valgte, er og har gitt inntrykk av å ville være her i fremtiden. Som frivillig så ser jeg på LKAB som en bidragsyter i vår kommune.

En kommersiell bedrift

Fremover 17.01.22 valgte å bruke overskriften “Siden høsten 2020 har den svenske statsbedriften LKAB arbeidet for å stanse Narvik kommune – nå har de lyktes”.

En må huske på at en bedrift som driver kommersielt ikke har til oppdrag å tilrettelegge for andre sine interesser. Ei heller Narvik kommune sine.

En slik bedrift skal selvsagt tenke og handle på den måten som til enhver tid er best for bedriften selv og dens eiere.

LKAB har siden tidenes morgen i Narvik investert store summer på sitt areal. Det er sett med mine øyner helt naturlig at de ønsker å sikre seg areal som ligger i tilknytning med dagens for å kunne utvide. Alternativet med to lokasjoner vil for en bedrift som LKAB medføre betydelige ekstra kostnader. Og det burde alle kommersielle bedrifter passer seg for Med drift på to lokasjoner vil de nok miste stordriftsfordeler som nok vil gjøre satsingen mindre lønnsom.Ingen bedrift med god ledelse ønsker mer kostnader enn nødvendig.

Jeg forventer at en utvidelse av LKAB sin virksomhet i Narvik vil medføre at de trenger tilgang for jernbane.Jernbane er kostbart både å bygge og vedlikeholde.

Så utbygd som narvikhalvøya er allerede så kan man også forvente at mer bygging av jernbane til et nytt område vil by på betydelige interessekonflikter som forsinker prosjektet.

Det beste alternativet for LKAB er nok Framneslia.

Lover, regler, skatter og avgifter

Samfunnet rundt kan og bør forvente at bedrifter forholder seg til lover og regler og betaler de skatter og avgifter som staten til enhver tid pålegger dem.

Hvis de mener de skatter for mye så kan de ta saken inn i rettsapparatet. Om Narvik kommune eller staten mener at bedriften skatter for lite kan de gjøre det samme.

Så avgjør rettsvesenet hvem som har rett etter gjeldende lover og regler.

Den tapende part må ta avgjørelsen til etterretning som i alle andre saker avgjort av rettsvesenet.

Antall ansatte

LKAB er en historisk veldrevet bedrift som har klart seg gjennom opp og nedturer.

De har som alle andre bedrifter som har overlevd over lang tid tilpasset seg markedet og utviklingen. Dette har blant annet medført at antall ansatte er redusert.

Det har andre bedrifter i samme grad også gjort for å drive best mulig og overleve.

Sponsing

Endel kritiserer LKAB for å ha bidratt for lite i Narvik. Som vanlig mann i gata må jeg si at jeg husker LKAB sin logo fra de aller fleste større arrangementer i Narvik. Og da ofte som hovedsponsor.

LKAB som eiendomsforvalter

Bedriften har hele veien vært en meget stor eiendomsforvalter i Narvik kommune.

De har også vært flinke til å selge seg ut av områder som tiden har visst at de ikke har hatt behov for.

LKAB avtalen på starten av 2000 tallet er et godt eksempel på akkurat det.

Uten å ha fordypet meg godt nok i den avtalen så er min oppfattelse av Narvik kommune fikk overta store areal til en god pris fra LKAB.

At LKAB bare skal kjøpe areal uten planer for å etablere noe faller litt i bakken av våre erfaringer med LKAB avtalen.

Betydning for Narvikgården AS og utviklingen i Narvikfjellet

LKAB avtalen ble trukket fram av daværende daglig leder Lars Skjønnås i Narvikgården AS i årsmelding fra selskapet i 2009 “som av stor betydning for å gjennomføre målsetninger og jobbe mot Narvikgårdens visjon. Spesielt viktig er avtalen for de muligheter som ligger i Narvikfjellet.”

Malmporten handelspark og snarvei med tunnel til Framnes hadde heller ikke sett dagens lys uten LKAB avtalen.

Utviklingen i Narvikfjellet vet vi alle hvor vektlagt er for at vi i fremtiden skal kunne lykkes i Narvik. Det nytter ikke at Narvikfjellet AS, Forte eller dugnaden gjør sitt om de ikke hadde hatt areal til å gjøre det på.

LKAB sett med Taraldsvik Vel sine øyner

Vi har i alle år vært avhengig av areal for å kunne skape bolyst for Narvik kommunes innbyggere. LKAB er og har vært eier av store arealer i vårt område.

I starten av utviklingen av parken i Elvedalen eide de det meste.

Fra E6 og ned til havet var LKAB grunneier. Det var lite motstand når Taraldsvik Vel sammen med Narvik kommune ønsket å skape en park langs elva.

Hele arealet langs elva samt Taraldsvikjordet og fjøsen ble regulert til friareal og en lang avtale om at området kunne utvikles som park ble skrevet med LKAB.

Slike avtaler er helt nødvendige for å kunne skaffe de midlene som trengs utenfra.

LKAB har alltid vært positivt til hva Taraldsvik Vel har skapt på dugnad over 45 år.

Hva de har gitt av midler har jeg ikke oversikt over, men jeg antar at de også her har bidratt.

Vår erfaring med at Taraldsvikjordet og Fjøset blant annet ble overtatt av Narvik kommune (Narvikgården AS) fra LKAB har dessverre ikke bare vært positive. I motsetning til LKAB tenker kommunen (Narvikgården AS) reint kommersielt og vi har måttet svelge mange kameler og brukt mye tid og energi på å krangle med Narvik kommune når område etter område har blitt omregulert til annet formål enn park/friareal.

Personlig så tror jeg vi kunne ha skapt mye mer og kommunes innbyggere kunne ha fått en enda bedre bydel om LKAB fortsatt hadde vært grunneier og ikke Narvik kommune(Narvikgården AS)

LKAB/ den svenske stat - Fremmede makter?

Å bruke slike ord i kommunikasjon både internt og eksternt er etter min mening sterkt kritikkverdig av Narvik kommune. Den svenske stat som eier har aldri meg bekjent forventet at LKAB skulle få noen som helst særbehandling av den norske stat eller Narvik kommune.

LKAB som selskap oppfatter jeg heller ikke at har forventet noe slikt.

La oss være ærlige å innrømme at Narvik kommunes eksistens og utviklingen kun er reell på grunn av den svenske jernmalmen som LKAB valgte å skipe ut via Narvik.

Naturen har gitt oss muligheten siden vi blir truffet av golfstrømmen.

Å kalle LKAB eller dens eier den svenske stat fremmede makter blir som å fremmedgjøre sin egen mor og far. Uten disse hadde vi ikke vært her idag.

Narvik kommune sin behandling av LKAB som eiendomsbesitter tidligere

Som nevnt tidligere så har LKAB tidligere måtte tåle forskjellsbehandling i forhold til hva kommunens egne selskaper har fått.

Taraldsvikjordet er tidligere friareal, men Narvikgården AS har fått omregulert dette til annet bruk.

Rett over E6 har LKAB en tomt som de har forsøkt å få omregulert fra friareal til næring, men fått nei på. Mye basert på at området er friareal.

Taraldsvikjordet kan utvikles som en utvidelse av Elvedalen og sørge for at parken blir styrket. Konflikter kan legges død ved at Taraldsvikjordet blir regulert tilbake til friareal og kan utvikles på dugnad. Statlige føringer taler for at man bør styrke friareal og ikke dele de opp i mindre parseller.

LKAB sin tomt på andre siden av E6 har ikke vært benyttes aktivt som friareal på minst 50 år. Det antatte konfliktnivået ville også vært minimalisert om dette området ble omregulert til annet bruk.

Narvik kommune burde sørge for at de selv inkludert datterselskaper ikke får annen behandling enn det private næringslivet.

Stadig endrede spilleregler fra Narvik kommune - En trussel mot eksisterende næringsliv

Akers ønske om etablering i Narvik kommune er svært positivt.

Dessverre har den også vist noen negative skyggesider av Narvik kommune.

En er ordbruken med fremmede makter.

En annen side er hemmeligholdet i forbindelse med avtalen.

En tredje er at Narvik kommune virker å endre spillereglene etterhvert som de møter motgang. Og det ikke til en fordel for det eksisterende næringslivet.

Blant de første detaljene som kom om Aker avtalen var at selskapet skulle kjøpe opp kommunes areal(Narvikgården AS) i framneslia.

I tillegg skulle de få kjøpe statsbygg sitt areal så snart kommunen hadde fått kjøpt dette.

Området skulle selges til selvkost.

I ettertid virker det som om Narvik kommune eventuelt via Narvikgården AS nå skal eie arealet i framneslia selv og feste dette videre til de som vinner den tillagde sjarmør konkurransen som Narvik kommune legger opp til. Den som de forventer skaper mest for Narvik vinner.

LKAB kan man forvente starter med minuspoeng siden kommunen ikke så langt har hatt troen på at de skal skape noe særlig i framneslia.

Aker derimot er det store forventninger til, selv om de holder antall arbeidsplasser tett inntil brystet. Kommunens administrasjon som også burde vite velger samme linjen.

Kun vår kjære ordfører Rune Edvardsen uttaler seg vagt uten å kunne arresteres på det i ettertid om forventet antall arbeidsplasser i Akeravtalen. “– Sier jeg tusentallet, blir sikkert både Aker Narvik og rådmannen sur på meg” sier han til Fremover i en artikkel.

I samme artikkelen så fremheves det at han må klype seg i armen fremdeles og at dette er sykt bra.

De neste 120 årene av vår historie starter med Akeravtalen sier han.

Ikke ett ord om at de første 120 årene av vår historie og hele vårt grunnlag er skapt av

LKAB.

Hva er kommunens alternative tomt til LKAB som eksistrende næringsliv ?

Jeg lurer på hvilken alternativ tomt Narvik kommune med Narvikgården AS har presentert LKAB som allerede driver sin virksomhet i kommunen.

Om LKAB har fått en alternativ løsning hvorfor nevner de ikke det?

Er kommunen med sine selskaper gode nok for å legge til rette for det eksisterende næringslivet?

Kommunen har både Futurum AS og Narvikgården As som skal legge til rette for næringslivet. Også det eksisterende.

Kanskje må man ringe reklamebyrået å lage en “operasjon eksisterende næringsliv” side på facebook for å møte en eventuell kritikk om de ikke har tilrettelagt et alternativ for LKAB.

Kort oppsummert så vil jeg takke LKAB for at dere valgte Narvik, har vært i Narvik og ikke minst gir uttrykk for at dere vil være i Narvik.

Takk for alt dere har gitt og alt vi har troen på at dere vil gi i fremtiden.

Jeg tror kommunens innbyggere flest er positive til LKAB bare de får tenkt seg litt om.