Verdens klima er i unntakstilstand. Aldri før har det hastet mer med tiltak som virker. Vi må både kutte utslipp og styrke naturens evne til å lagre karbon. Da må staten ta en langt mer aktiv rolle for å kutte utslipp og skape nye grønne jobber.

Denne sommeren har vist oss at ekstreme værhendelser og hetebølger har blitt mer intense på grunn av menneskeskapte klimaendringer. FNs forskere slår fast at vi sannsynligvis er på vei mot en høyere temperaturøkning enn 1,5 grader, noe som vil ha dramatiske konsekvenser også for oss her i nord. Arktis varmes raskere enn noe annet sted i verden. Det kan slå beina under norsk økonomi og posisjon som ledende havnasjon.

FNs klimarapport viser tydelig at klimaendringene kommer enda raskere og hardere enn mange har tatt innover seg. Men klimautfordringen er både et problem og en mulighet. Når vi sier at klima skal være rammen rundt all politikk, mener vi at det som skal være bra for samfunn, økonomi og arbeidsplasser, også skal være bra for klimaet. Arbeiderpartiet vil bruke hele statens verktøykasse for å omstille økonomien, hjelpe næringer som sliter med omstilling til å kutte utslipp, og sørge for at framtidas trygge jobber er klimavennlige. Det er dette som er rettferdig klimapolitikk.

Veien til å løse klimakrisen går gjennom arbeid. Det neste tiåret må vi sørge for at økonomisk vekst kobles fra vekst i utslipp. Vi må skru klimaambisjonene opp, samtidig som vi tar ned terskelen for at vanlige folk og bedrifter skal kunne henge med på omstillingen.

Arbeiderpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk som gjør eksisterende næringer grønnere og tryggere, og skaper nye framtidsrettede arbeidsplasser. Vi mener kompetansen, teknologien og erfaringene til norsk industri og næringsliv kan sikre overgangen til et nullutslippssamfunn. Innen 2030 skal Norge kutte klimagassutslippene med 55 prosent. Vi skal bli klimanøytrale i 2050.

Like viktig som å omstille industri og næringsliv for å skape grønne jobber, må vi også styrke naturens evne til å lagre karbon. Derfor vil vi sette en pris på nedbygging av natur og innføre et naturbidrag. Vi vil forvalte skogen bærekraftig og gi våre viktigste naturlige karbonlagre som myr og våtmarker bedre rettsvern.

Norge har store fortrinn innen industriene som skal kutte verdens utslipp. Skal vi utnytte disse fortrinnene til å skape nye industriarbeidsplasser, krever det at vi handler nå. Arbeiderpartiet vil målrette innsatsen innenfor industri, energi, transport, bygg og anlegg, fisk og landbruk. På alle disse områdene har vi konkrete forslag i vårt program: Utfasing av fossil energi, investering i ny, ren kraft og bedre nett, energieffektivisering og elektrifisering av transportsektoren. Vi vil rulle ut mer og bedre ladeinfrastruktur i hele landet. Vi vil at Norge skal ta en viktig rolle i utviklingen av ren hydrogen, karbonfangst og -lagring, havvind og batterifabrikker. Vi vil bygge, bo, reise og produsere god mat med lavere utslipp. Ved hvert alternative statsbudsjett legger vi fram et detaljert utslippsbudsjett som viser hvordan vi når disse kuttene i praksis ved konkrete valg av virkemidler. Slik oppnår vi over 55 prosent kutt innen 2030.

Det er alvor nå. Det haster å handle.