AP, SP og NSR på Sametinget har ikke tillit til egne velgere og ber nå samiskspråklige forskere sjekke om samer i Sametingets valgmanntall virkelig oppfatter seg som same, dette ifølge anbudsdokumenter om undersøkelser av den samiske selvidentifiseringen i Sametingets valgmanntall. Anbudsdokumentene finner vi en nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, Doffin.

En større mistenkeliggjøring av samer uten de sterke og synlige markørene kan man neppe komme, uten å direkte bortvise samer uten språk, kofte og rein fra det samiske fellesskapet og demokratiet.

At samer skal få spørsmål om de oppfatter seg selv som same vil for mange samer, spesielt de uten de sterke og synlige markørene, oppleves som at deres egen identifisering av seg selv settes under tvil. Og for mange oppleves det svært krenkende. Etter at man omsider har klart å riste av seg fornorskningens sterke grep og anerkjenne sin egen historie og samiskhet, så kommer nå Sametinget og nekter å tro på at de er samer. Det er direkte stygt.

Selvidentifisering er en urfolksrett og kan ikke overprøves. Denne nå utlyste undersøkelsen vil bli oppfattet som en overprøving når de får spørsmål om de virkelig oppfatter seg som same. Dette skjer etter at de selv har foretatt en aktiv handling og meldt seg inn i Sametingets valgmanntall. Mange har gått mange runder med seg selv i fornorskningens landskap før de endelig bestemte seg for å melde seg inn i det samiske demokratiet. Dette gir kraftige signaler om at noen samer ikke er gode nok for det samiske demokratiet. At Sametinget behandler sitt eget folk på denne måten, er nedverdigende og høyst oppsiktsvekkende.

Sametinget har ifølge sameloven ansvar for å forvalte Sametingets valgmanntall, og har all mulighet til å kontrollere om de objektive kriteriene for å stå i valgmanntallet er oppfylt. Dette er videre nedfelt i Sametingets egen forretningsorden. Har man en bestemor eller en oldefar som hadde samisk som hjemmespråk vil man sannsynligvis finne det anført i kirkebøker og i folketellinger. Det er også Sametingets plikt å kontrollere slike opplysninger. Men å etterprøve folks identitet, etter at de selv er kvalifisert gjennom de objektive kriteriene, må kunne fastslås som en mistenkeliggjøring av samer.

Det er mange måter å være same på, vi er mangfoldig og vi er likeverdig. Da må Sametinget også akseptere at selvidentifisering er bærende når de objektive kriteriene er oppfylt. Vedtaket om undersøkelse av samers identitet fra AP, SP og NSR oppfattes som en inkvisisjon. Samisk identitet gjøres om til en politisk sak. Der rett tilhørighet og markører vil få bestemme hvem som er same god nok til å melde seg inn i det samiske demokratiet. Man setter seg til doms over sine egne.

Og hva skal nå dette forskningsresultatet brukes til? Utspørringen skal være anonymisert, så den vil ikke gi noe grunnlag for eventuelt å skrive folk ut av manntallet. Men virker veldig klart at flertallet ikke ønsker seg så mange samer i valgmanntallet. I så måte vil denne type forskningsresultat mest sannsynlig være grunnlag for en innskrenkning av manntallskriteriene.

Sametinget har i hele sin tid vært svært restriktiv med hva valgmanntallet kan brukes til. Dette fordi valgmanntallet ikke er et etnisk register, men et manntall over de som ønsker å delta i det samiske demokratiet – stemme til valg.

Frem til nå har manntallet kun vært brukt til sametingsvalg. Ved denne undersøkelsen innfører Sametinget selv forskning på og gjennom Sametingets valgmanntall. Ingen av samene som har skrevet seg inn i manntallet har blitt bedt om å akseptere at de kan i samme slengen bli forskningsobjekt basert på etnisitet. Dette åpner veien for en helt ny praksis som de manntallsførte ikke har samtykket til.

Nordkalottfolket kan absolutt ikke være med å overprøve selvidentifiseringen, hvor Sametinget gjør seg til doms over andre samer. Det er utilgivelig å gjøre valgmanntallet om til politikk, der samer nå skal vektes politisk. Dette i en tid der flertallet selv har levert en sak om forsoning. Dette er så langt fra forsonende som det går å an å komme - å etterprøve om samer er same god nok for det samiske demokratiet.

Vi er alle like gode samer. For Nordkalottfolket ser ingen grunn til å mistenkeliggjøre Sametingets velgere. Det å ha, og kunne fremme ulike meninger, er hjertet i demokratiet, og denne sameinkvisisjonen er ikke det samiske demokratiet verdig.

Nordkalottfolket anmoder flertallet om å trekke anbudet om å undersøke manntall-samers samiske identitet og ha tillit til Sametingets velgere. Uavhengig om de mener det samme som dem selv eller ikke.