Gå til sidens hovedinnhold

Tror de har funnet årsaken til valgfeilen i Evenes

Artikkelen er over 1 år gammel

To dager etter valgsjokket tyder det på at avviket skyldes menneskelig feil.

Det var ons­dag kveld Eve­nes kom­mu­ne meld­te om feil un­der lo­kal­val­get i Eve­nes. Fei­len går på at det er telt opp fle­re stem­mer enn an­tal­let per­so­ner som har blitt krys­set av i manntallet. Av­vi­ket er av en slik art at valg­sty­ret an­be­fa­ler å un­der­kjen­ne re­sul­ta­tet.

Tors­dag ble det fun­net yt­ter­li­ge­re av­vik un­der en om­tel­ling. Eve­nes kom­mu­ne skri­ver på egne nett­si­der at det er 27 stem­mer mer i valg­ur­ne­ne enn hva mann­tal­let vi­ser.

Har glemt å krys­se av

NRK pre­sen­te­rer fredag tre teo­ri­er om hva som kan ha gått galt i Eve­nes-val­get. Teo­ri­ene er juks, tek­nisk feil og at noen har glemt å krys­se av i manntallet.

Råd­mann i Eve­nes, Rolf M. Los­sius, og valg­fors­ker ved UiT, Jo­nas Stein, set­ter sin lit til siste teo­ri. Råd­man­nen i Eve­nes for­tel­ler at noen må ha glemt å krys­se av i manntallet un­der for­hånds­stem­min­gen.

– Av­vi­ken­de vi har fun­net har uten unn­tak skjedd un­der for­hånds­tem­min­gen på råd­hu­set. Og av­hu­kin­gen un­der for­hånds­stem­min­gen skjed­de elek­tro­nisk, sier Rolf M. Los­sius til NRK.

Han kan imid­ler­tid ikke peke på nøy­ak­tig hva som har gått galt på nå­væ­ren­de tids­punkt.

Valg­sty­ret mø­tes man­dag

Den nors­ke Hel­sing­fors­ko­mi­te­en dri­ver med valg­ob­ser­va­sjon, og har sett på val­get i Eve­nes. As­si­ste­ren­de ge­ne­ral­sek­re­tær Gun­nar M. Eke­lø­ve-Sly­dal om­ta­ler en valg­feil som pro­ble­ma­tisk for de­mo­kra­ti­et. Der­for me­ner han det bør gjen­nom­fø­res om­valg, der­som det er det minste tvil om av­vi­ket har be­tyd­ning for ut­fal­let.

– Ulem­pen ved om­valg er at man vet valg­re­sul­tat og det kan fak­tisk på­vir­ke om­val­get, sier Eke­lø­ve-Sly­dal til NRK.

Valg­sty­ret mø­tes igjen først­kom­men­de man­dags et­ter­mid­dag, og vil jobbe vi­de­re med sin inn­stil­ling til kom­mu­ne­sty­ret, skri­ver Eve­nes kom­mu­ne på sine nett­si­der.

Kommentarer til denne saken