I planbeskrivelsen for den nye interkommunale kystsoneplanen påstås det at det under behandlingen av kommuneplanen i Tysfjord i 2015 ble fremmet et benkeforslag om at hummeren skulle fredes i 10 år, og at dette vedtaket var ulovlig. Dette er ikke riktig. Vedtaket fra Tysfjord kommune i 2015 lyder: «Kommunestyret ber om at hummerbestanden vernes i 10 år». Tysfjord kommune var fullt klar over at fredning skjer etter en spesifikk prosess, og dette kom frem på kommunestyremøtet, hvor prosedyren ble gjennomgått (jf. videoen fra møtet). Vedtaket er derfor ikke et vedtak om fredning, men et signal om å starte prosessen. Det var heller ikke et plutselig benkeforslag, men et resultat av en diskusjon som hadde pågått i lengre tid fordi miljøvernminister Erik Solheim allerede i 2008 spesifikt ba Tysfjord kommune om å verne hummeren. Senere, i 2014, sa regiondirektøren for Fiskeridirektoratet at alle kystkommuner bør ha fredningsområder for hummer, noe Tysfjord kommune sa seg helt enig i. Kommunens vedtak var altså et svar på disse anmodningene. I 2020 inviterte Fiskeridirektoratet landets kommuner til å foreslå soner for fredning av hummer. Narvik kommune foretok seg ingenting i den anledning. Det er kommunen som må ta inititativ til vern. Per i dag finnes det ingen fredningssoner for hummer nord for Lustrafjorden på Vestlandet, noe som er underlig, siden vi faktisk har verdens nordligste hummerstamme i kommunen. Å overlate spørsmålet om bevaring av hummeren til fylkeskommunen i forbindelse med søknader om oppdrettsanlegg, slik kommunen sier de vil gjøre, viser at kommunen ikke er kjent med hvordan systemet fungerer. Fylkeskommunen tar nemlig svært sjelden hensyn til naturmangfold når søknader om oppdrettsanlegg vurderes. Naturmangfoldloven er i praksis ute av funksjon. Hvis nye Narvik kommune vil fraskrive seg ansvaret for en unik og sårbar art i kommunens utkant for å kunne fylle fjorden med oppdrettsanlegg, må de stå inne for det selv og dessuten ha faktagrunnlaget på plass.