I et oppslag i Fremover 8.11 kommer avgått styremedlem Rolf O. Eriksen med en rekke påstander om UiT Norges arktiske universitet og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak) i Narvik. I den sammenheng ønsker vi å gi noen avklarende kommentarer.

Alle fakultetene ved UiT ledes av et fakultetsstyre og arbeider ut fra fastsatte instrukser som er felles for alle. Det er derfor ingen forskjeller mellom de fullmaktene man har ved IVT-fakultetet, som ledes fra Narvik, og de fakultetene der ledelsen sitter i Tromsø. Alle fakultetene er fullverdige enheter med nøyaktig samme myndighet.

Det pågår ingen prosesser ved UiT som har som mål å slå de to teknologiske fakultetene, IVT og NT (Fakultet for naturvitenskap og teknologi) sammen. I stedet arbeides det aktivt for at miljøene i Narvik, Tromsø og Alta skal ha et nært samarbeid for å utnytte hverandres fortrinn og bidra til en utvikling til beste for studentene, ansatte og Nord-Norge. Dette samarbeidet, som blant annet omfatter gjensidig representasjon i fakultetsstyrene, felles styreseminarer og et samarbeidsutvalg for ingeniørutdanningene, etter modell fra NTNU, oppleves som konstruktivt ved begge fakultetene.

Det er ikke riktig at UiT inndrar midler fra IVT og Narvik for å bruke disse i Tromsø. Det riktige er at det inndras visse typer midler i alle deler av organisasjonen og at de brukes på tiltak som kommer samtlige campus til gode. Midler som er øremerket lønn til stipendiater, vil over tid gå direkte tilbake til fakultetene. For IVT-fakultetets del utgjør dette mellom 20 og 30 millioner kroner. De øvrige midlene brukes til å gjøre store investeringer i bl.a. laboratorier, bygg og infrastruktur. Den største enkeltinvesteringen ved UiT i 2019 er et ekstra tilskudd på 34 millioner til Statsbyggs oppgradering av bygningsmassen i Narvik. I 2020 vil UiT bruke et tosifret millionbeløp på nytt IT- og AV-utstyr i det renoverte bygget. Laboratoriene ved IVT oppgraderes med nytt og moderne utstyr, blant annet en metallprinter til rundt 18 millioner kroner. Når UiT i Narvik «gjenåpnes» i ny drakt om et halvt års tid, vil universitetsbyen Narvik ha et av landets mest moderne og tidsmessige campus.

UiT bygger altså ikke ned, men opp sin virksomhet i Narvik. Det skjer også på mange andre områder. Det siste året har Forte Narvik og UiT forhandlet frem en avtale som gjør at SINTEF har etablert seg i byen, og den siste tiden har universitetsdirektøren hatt konstruktive møter med en rekke sentrale aktører i Narvik, deriblant ordfører Rune Edvardsen. Kommunen og universitetet er enige om å samarbeide videre til det beste for utvikling og vekst i hele regionen. Flere nye samarbeidsprosjekter er allerede på trappene.

Det er viktig å støtte opp under Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi som ledes fra Narvik, og det er en fellesoppgave som alle nivåer i organisasjonen står sammen om. Nord-Norge, Norge og verden trenger ingeniører.